EKAP'ta Yenilikler

23.02.2021

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin (ı) bendi kapsamında yapılacak başvuruların EKAP üzerinden hazırlanmasına ve yapılacak başvurularda kullanılmak üzere talep kayıt numarası alınmasına yönelik uygulama devreye alınmıştır.


 • 19.01.2021

 • 18/11/2020 tarihli ve 2020/DK.D-373 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda gerekli teknik geliştirmeler tamamlanmış olup, EKAP'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından istekli olabilecek sıfatını kazanmak için doküman indirme uygulamasının kullanılması mümkün kılınmıştır.

  İmza Sirküleri Sorgulama Hizmeti devreye alınmıştır.

   


 • 20.10.2020

 • Elektronik ihale yöntemi ve pazarlık usulü ile yapılan yapım işi ihalelerinde karma teklif alınabilmesine yönelik geliştirme devreye alınmıştır.

  Tüm alım türlerinde “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”nin ihale dokümanına eklenmesi temin edilmiştir.

  Yapım işi ihalelerinde “Yerli Malı Olma Şartı Aranan Makine, Malzeme ve Ekipman ile Yazılım Listesi” düzenlenmesine ilişkin ekran tasarlanarak, oluşturulan listenin ihale dokümanına eklenmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

  EKAP üzerinde, 30.09.2020 tarih 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Özel Iş Birliği Projeleri ile Lisansli İşler Kapsaminda Gerçekleştirilen Yapim İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkinda Tebliğ”e uygun olarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi amacıyla gerekli geliştirmeler tamamlanmıştır.

  İhale ve ön yeterlik dokümanları, ilanları ile standart formların, 30.09.2020 tarih 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

  İstekli  ana sayfasında yasaklılık durumunun gösterilmesine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.


 • 20.08.2020

 • 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Planında “Ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik platform kurulacaktır.” şeklinde yer alan 816.2 numaralı tedbire uygun olacak şekilde, EKAP’ta idarelerin ortak alım için talep toplayabilecekleri ve mevcut ortak alımlara başvuru yapabilecekleri bir ekran oluşturularak devreye alınmıştır.

  Kurumumuz ile T.C. Adalet Bakanlığı arasında kurulan adli sicil entegrasyonu devreye alınmış olup EKAP’ ta idareler tarafından ihale uhdesinde kalan isteklinin adli sicil kaydı sorgulaması yapılabilecektir

  İsteklilerin teklif aşamasında katılım ve yeterlik bilgileri tablosuna eklediği entegrasyondan gelen sorgulama sonuçlarının ilgili idare tarafından görüntülenmesine yönelik geliştirme devreye alınmıştır.


 • 15.05.2020

 • Pazarlık usulü ile yapılan elektronik ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenebilmesi sağlanmıştır.


 • 28.04.2020

 • EKAP üzerinden e-imza kullanılarak idarelere E-Şikayet başvurusu düzenlenmesi devreye alınmıştır.

  İdare ana sayfasına hızlı erişim ve şikayetler paneli eklenmiştir.

  E-Şikayet dilekçesinin e-imza ile imzalanmasının Web üzerinden gerçekleşmesiyle EKAP’ ta ilk defa Web üzerinden imzalama teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır.


 • 18.03.2020

 • EKAP, 16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler ile uyumlu hale getirilmiştir.

  EKAP’ta e-ihale yöntemiyle yapılmayan ihalelerin 05.03.2020 tarihli ve 2020/DK.D-56 sayılı “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılamayacak Hizmet Alımları Listesi” konulu Kamu İhale Kurulu kararına uygun şekilde işlemesini sağlayacak geliştirmeler devreye alınmıştır.

  Elektronik ihalelerde zeyilname yapılması durumunda, bazı durumlarda zeyilname yapılmadan önce verilen teklifler teknik sebepler dolayısıyla açılamamaktaydı. Teklif değerlendirme aşamasında, açılamayan bu tekliflerin idarelerce zeyilname sonrasındaki ihtiyaç raporuyla kısım – kalem bazlı olarak eşleştirilerek açılabilmesine yönelik geliştirmeler devreye alınmıştır.

  Elektronik ihale olarak yapılan açık ihale usulündeki mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinden fiyat dışı unsur kullanılarak sonuçlandırılanlarda fiyat üzerinden elektronik eksiltme yapılması mümkün hale gelmiştir.

  Elektronik Eksiltme İdare İzleme Ekranı revize edilerek bu ekrana “Elektronik Eksiltme Oturum Sonu Teklif Detay Raporu” eklenmiştir.

  Elektronik Eksiltme oturumunun bitmesini müteakip İsteklilerce görüntülenen Elektronik Eksiltme Teklif İşlemleri ekranı revize edilerek, bu ekrana “Elektronik Eksiltme Oturum Sonu Teklif Detay Raporu” eklenmiştir.


 • 21.02.2020

 • Elektronik ihale yöntemiyle ve açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde fiyat üzerinden elektronik eksiltme yapılması mümkün hale getirilmiştir.

  Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin elektronik ihale yöntemiyle yapılabilmesi sağlanmıştır.

  Sistem tarafından oluşturulan "Elektronik Eksiltmeye Davet Edilecek İsteklilerin Belirlenmesine İlişkin Tutanağın” elektronik ihalelerde teklif değerlendirmenin kapalı oturumda gösterilmesi sağlanmıştır.

  Elektronik eksiltme yapılan ve/veya fiyat dışı unsurların da yer aldığı elektronik ihalelerde, bazı alanlarda değişiklik yapıldığında şartname onayının kaldırılması sağlanmıştır.

  Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinin yaklaşık maliyetlerinin güncellenmesinde elektronik eksiltme süreçlerinin kontrolü sağlanmıştır.

  İlgili idarelerce mal ve hizmet alımı ihaleleri için 4734 sayılı Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinin (z) bendi ve (aa) bendi gereğince ihale kaydı yapılabilmesi sağlanmıştır.

  "Ortakçıl Yarışma" tanımı seçilerek tasarım yarışması kaydı yapılabilmesi sağlanmıştır.

  Yardım portalında 2020 yılı için eşik değerler, ilan süreleri ve parasal limitlere ilişkin tabloların güncellenmesi yapılmıştır.

  İhalelerde yaklaşık maliyetin, ihale tarihinden önce, zeyilname yapılmadan güncellenebilmesi yönünde geliştirme yapılmıştır.

  Şikayet dilekçesi kaydı ekranında TCKN ile sorgulama yapılabilmesi sağlanarak, VKN’nin yanında TCKN kullanmak suretiyle de arama yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

  “Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi”nin, ihale dokümanlarının içine eklenmesi sağlanmıştır.

  Mersis ile yapılan entegrasyon sayesinde istekliler “Katılım ve Yeterlik Bilgileri” sorgulama ekranında Ticaret Sicil bilgilerini, idareler ise belge sorgulama ekranında isteklilerin Ticaret Sicil bilgilerini sorgulayabilmektedir.

  Yerli isteklilerin yabancı kişileri platform sorumlusu ve imza yetkilisi olarak ekleyebilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.


 • 21.10.2019

 • EKAP’ta düzenlenen iş deneyim belgesi silme işlemlerinin yalnızca yetkilendirilen kişiler tarafından yapılması sağlanmıştır. Onaylı bir iş deneyim belgesinin silme işlemi İş Deneyim Onaylama Sorumlusu rolüne sahip kişi/kişiler tarafından, onaysız bir iş deneyim belgesi silme işlemi yalnızca belgeyi oluşturan kişi tarafından yapılabilmektedir.

 • Vatandaş İhale Arama sayfasında “E-Eksiltme” filtresi devreye alınmıştır.

 • İhalede onaylanmış bir zeyilname işlemi olduğunda, isteklilerin Katılım ve Yeterlik Belgesi Bilgilerini yeniden doldurması sağlanmıştır.

 • Yeterlik Bİlgileri Tablosu’na Diğer Belgelerin eklenmesine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu sözleşmelerde 4735 sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi kapsamında sözleşme devri yapılabilmesi sağlanmıştır.

 • “Diğer” teyit türünde, Vergi Kimlik Numarası ile sorgulanan isteklinin EKAP’ta kayıtlı şubeleri varsa, merkez ve şubeler listelenerek teyit alınacak isteklinin seçilmesi sağlanmıştır.

 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsurların kullanıldığı elektronik ihalelerin teklif değerlendirme aşamasında fiyat dışı unsurların güncellenebilmesi sağlanmıştır. Numune/Demonstrasyon değerlendirmesinde, fiyat dışı unsurlara başvurulan ihalelerde, “Numune/Demonstrasyon” değerlendirilmesinde kullanılacak fiyat dışı unsurların da idare tarafından güncellenebilmesine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.


 • 25.12.2018

 • EKAP’ta yer alan sunulmayacak belgeler listesine  "Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi", "TÜRKAK Tarafından Akredite Edilen Belgeler", "TSE Belgesi", "EPDK Tarafından Verilen Lisanslar" ve "Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi" eklenmiştir. Sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla söz konusu listede yer alan belgelerin, başvuru veya teklif zarfında sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Sunulmayacak belgeler listesinde yer alan katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme,  sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılmaktadır.

 • İhale tarihinden önce EKAP’tan zeyilname bildirimi, dokümana açıklama ekleme veya şikayete cevap tebligatları yapılırken idare yetkililerince, istekli olabileceklerin/isteklilerin bilgilerinin görüntülenememesine yönelik geliştirme yapılmıştır.


 • 13.12.2018

 • 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine  göre gerçekleştirilen ve ilan yapılmayan pazarlık usulü ihalelerde; idarelerce EKAP’tan “Doküman almaya ve teklif vermeye davet” tebligatı gönderilen gerçek/tüzel kişilerin, ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza ile indirebilmeleri sağlanmıştır.

 • Gerçek/tüzel kişilerin; sunulmayacak belgeler tablosunu, EKAP’ta yer alan/entegrasyonlarla alınan bilgileri kullanarak oluşturabilmeleri sağlanmıştır. Detaylı bilgi için kılavuzu inceleyiniz.

 • 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan hizmet alımı ihalelerinde; ihale kayıt aşamasında belirlenen, işin gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği bilgisinin ihale kayıt edildikten sonra veya zeyilname ile değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 • İdarelerce görüntülenebilen ihale iptal bilgilerine ilişkin rapora ihale iptalinin ihale tarihinden önce mi yoksa sonra mı yapıldığı; ihale bilgilerine ilişkin rapora ise  pazarlık usulü ihalelerin Kanunun 21 inci maddesinin hangi bendine göre yapıldığı bilgileri eklenmiştir.


 • 29.11.2018

 • EKAP'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin, bilanço ve gelir tablosu bilgilerine EKAP üzerinden ulaşması mümkün hale gelmiştir. İhalenin niteliğine göre, Sunulmayacak Belgeler Tablosu veya Yeterlik Bilgileri Tablosunda hangi yıllara ilişkin verilerin esas alınacağı bilgisi ile birlikte bilanço ve gelir tablosuna ait teyit kriterlerinin beyan edilmesi durumunda, bu belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır.


 • 01.11.2018

 • Kamu alımlarında rekabetin arttırılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, geçerli teklif sahibi isteklilerin elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatlar üzerinden yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan elektronik eksiltme uygulaması devreye alınmıştır.


 • 19.07.2018

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubunun, tekliflerin elektronik ortamda alınmadığı ihalelerde de kullanılabilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

 • Başvuru veya teklif zarfında sunulmayacak belgelerin, EKAP’ta ilan edilen listeden kontrol edilmesine yönelik geliştirilen sayfa devreye alınmıştır. Sunulmayacak belgeler tablosunun aday veya istekliler tarafından ihale dokümanı ekinde görülebilmesi sağlanmıştır.

 • Yerli malına fiyat avantajı uygulanan ihalelerde birbirini tamamlayan veya teknik zorunluluklar nedeniyle birlikte alınması gereken mal kalemlerine aynı kısımda yer verilebilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği değişikliğine göre belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına yer verilecek şekilde ilgili geliştirmenin devreye alınması sağlanmıştır.

 • Açık ihale usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında olan mal alımı ihalelerinde ve açık ihale usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin elektronik ortamda beyan usulü ile alınabilmesine yönelik değişiklikler devreye alınmıştır.

 • Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri, Danışmanlık Hizmet Alımı ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri kapsamındaki tip idari şartname değişiklikleri geliştirilerek devreye alınmıştır.

 • İhale Komisyon Kararı standart formunda sınır değer ve yaklaşık maliyet gösterimine ilişkin değişiklikler tamamlanmıştır.

 • Geçici Kefalet Senedi, Kesin Kefalet Senedi, Avans Kefalet Senedi, Kesin Hesap Kefalet Senedi, Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi standart formlarının ihale dokümanına eklenmesi sağlanmıştır.

 • İhale ilanında, ihale dokümanı satın alınmasına yönelik maddelerde güncelleme yapılarak devreye alınmıştır.

 • Yurt dışında yapımla ilgili danışmanlık hizmet işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler adına yabancı ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından iş bitirme belgesi düzenlenebilmesine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.


 • 05.07.2018

 • “Teyit Sorgulama” sayfasında teyit sonuçlarının özet form halinde tek bir çıktıda alınması sağlanarak devreye alınmıştır.

 • M-EKAP iOS uygulamasının iyileştirilmesi ve Apple Tasarım Kurallarına göre güncellenmesi sağlanmıştır.

 • İş deneyim belgesi onaylama işlemlerinin yapılabilmesi için “İş Deneyim Onaylama Sorumlusu” rolü eklenmiştir.

 • İş Artışı ve İş Eksilişi modüllerindeki ilgili kontrollerin toplam sözleşme bedeline göre çalışması temin edilmiştir.

 • “Bir Bakışta Sözleşme” sayfasında sözleşme devir bilgilerinin gösterilmesi sağlanmıştır.


 • 05.06.2018

 • Yapım işleri ihalelerinde sistem tarafından hesaplanmış sınır değer bilgisinin teklif değerlendirme aşamasında gösterilmesi sağlanmıştır. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi doğrultusunda idari şartnamenin ilgili maddesinde yapılan seçime göre, tekliflerin değerlendirilmesi imkânı sunulmuştur.

 • 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine  göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, yeterlik değerlendirme tarihinden sonra yapılan değerlendirmelere ilişkin tarih ve saat bilgilerinin ayrı ayrı kaydedilebilmesi sağlanarak devreye alınmıştır.

 • EKAP’a giriş yapan isteklilerin, ihale arama sayfasında arama kriterlerini içeren filtreleri kaydedebilmesi sağlanmıştır. Bu sayede sık kullanılan aramaların tekrar girilmesine gerek kalmadan, kullanılabilerek kolay kullanılabilmesi sağlanmıştır.

 • İş artışı ve iş eksilişi modüllerinde yapılan işlemler hesaplanarak,  “Sözleşme Devir” işlemlerinde yapılan kontrollere eklenmiştir. Hesaplamaların, toplam sözleşme bedeli üzerinden gerçekleştirilmesi temin edilmiştir.

 • İhale arama sayfasındaki “Sözleşme Bilgileri” bağlantısında, sözleşme fesih bilgilerinin gösterilmesi sağlanmıştır.

 • Android cihazlarda kullanılan Mobil EKAP (M-EKAP) uygulamasının ekranları yenilenerek, güncel kullanıcı arayüz rehberlerine uygun hale getirilmiştir.

 • Hizmet alımı ihaleleri ve danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme tasarısında yer alan “İdare tarafından uygulanacak cezalar” alanında yönlendirici bilgi girişi sağlayan geliştirmeler yapılmıştır.

 • Teklif değerlendirme modülünde yer alan “Teklif Sonuç” adımında, kısımlara ait sıra numaralarının, birim fiyat teklif cetvelinden getirilerek listelenmesi ve işlem yapılmamış kısımların belirgin hale getirilmesi temin edilmiştir.

 • “Teklif Kabul İşlemleri” ekranında doküman satışı yapılan isteklilerin listelenmesi sağlanmıştır.


 • 23.03.2018

 • Zeyilname yapılan ihalelerde, zeyilname öncesi ihale dokümanında yer alan teknik şartnamenin yeni ihale dokümanına aktarılabilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Yurt dışında taahhüt edilen işlere ait iş deneyim belgelerinin kaydına ilişkin işlemlerin, EKAP üzerinden “Yurt dışı Yapım İşlerine Ait İş Deneyim Belgesi Talep Formu” bağlantısına tıklanarak yapılabilmesi sağlanmıştır.

 • İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesine ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda düzenlenen iş deneyim belgeleri ekranlarında, sözleşme ve sözleşme devir bilgilerinin kayıt edilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

 • EKAP üzerinden yapılan vergi borcu sorgulama sonuçlarının, vergi borcunun türünü de içerecek şekilde yenilenmesi sağlanmıştır.

 • Yardım Portalı’nda yer alan video içerikleri revize edilmiş ve video formatı mp4 olarak güncellenmiştir. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin süreçleri içeren dokümanlar güncellenmiştir.

 • Ajanda uygulamasının kullanılabilirliğini arttırmak amacıyla, uygulamaya ihale kayıt numarası ile filtreleme özelliği eklenmiş ve ihale arama işlemlerinde bağlantı linkiyle ihale detayına kolay erişim sağlanmıştır.

 • Tebligat işlemlerinde kullanım kolaylığı hedeflenerek birtakım önyüz ve altyapı iyileştirmeleri yapılmıştır.


 • 11.12.2017

 • Elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü ile yapılan ihalelerde, teklif değerlendirme aşamasında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri için R katsayısı üzerinden sınır değerin otomatik hesaplanması devreye alınmış ve tekliflerin değerlendirilmesi sonuçlarının manuel olarak girilmesi sağlanmıştır.

 • Elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü ile yapılan ihaleler için elektronik teklif hazırlama ve gönderme işlemlerinde kullanılmak üzere Java uygulaması geliştirilerek devreye alınmıştır.

 • "EKAP’a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişilerin Detaylı Bilgi Girişi" ekranında ortaklık oranlarının pay türünden de alınması devreye alınmıştır.

 • İhtiyaç raporu sayfasında işin ilgili olduğu OKAS branşı seçilirken tüm ortak kamu alımları sözlüğünün pdf dokümanı olarak indirilmesi sağlanmıştır.

 • Vatandaş ihale arama ve üst idare ihale arama sayfalarında, "İdarenin İli" filtresinde bir il seçili ise "İdare Ara" metin alanında seçilen ile göre idare adlarının sıralanması sağlanmıştır.

 • Vatandaş ihale arama sayfasında, “İlan” sekmesi altında ön ilan ve iptal ilanlarının da gösterilmesi sağlanmıştır.


 • 06.10.2017

 • Zeyilname düzenlenmesi gereken ihalelerde, teknik şartnamede yapılan değişiklikler hariç, ihtiyaç raporu, ön yeterlik şartnamesi (varsa), idari şartname ve sözleşme tasarısı değişikliklerinin EKAP tarafından tespit edilerek fark dokümanının otomatik olarak hazırlanması sağlanmıştır.

 • İhale arama ekranı, filtrelerin rahat kullanımı ve verilerin daha kolay görüntülenmesi açısından geliştirilmiş, ayrıca görülen sonuçların excel dosyasına aktarılması ve ilan süresine göre filtreleme seçeneği eklenerek yeni haliyle devreye alınmıştır.

 • Doğrudan teminlerde oluşturulan “Örnek Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı” formu güncellenerek, çok kalemli ya da tek kalemli doğrudan temin alımlarında daha anlaşılır ve pratik olması sağlanmıştır.

 • İlan hazırlama ekranında “Diğer Hususlar” girişi iptal edilerek, idari şartname hazırlama aşamasında ilan metnine yansıyacak olan diğer hususlar alanı devreye alınmıştır. Bu geliştirme ile idari şartnamede bulunmayan herhangi bir düzenlemenin ilan metnine eklenmesi engellenmiştir.

 • Sonuç formu gönderme aşamasında “Kalem Bazında OKAS Giriş İşlemleri” ekranında OKAS giriş işlemlerinin excel dosyası ile toplu olarak yapılması devreye alınmıştır

 • Sözleşme imzalandıktan sonra, ilgili ihalede idare tarafından komisyon kararlarının görüntülenebilmesi temin edilmiştir. 


 • 03.07.2017

 • Elektronik beyan usulü ile yapılan ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” alanına “Saymanlık Adı”nın eklenmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Elektronik beyan usulü ile yapılan ihalelerde “Geçici Teminat/Referans Mektubu Sorgulama” sayfası istekliler açısından devreye alınmıştır.

 • Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olmadığı halde, idareler tarafından sehven ihale dokümanı satılan gerçek/tüzel kişiler açısından EKAP’ta doküman satış kaydı yapılamamasına ilişkin geliştirmeler devre alınmıştır.

 • “İhale Bilgi Görüntüleme” ekranındaki mevcut sorgulama konuları arasına “Tekil Kaynaklı Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri” şeklinde yeni bir sorgulama eklenerek devreye alınmıştır.

 • “İhale Bilgi Görüntüleme” ekranında sorgulanacak konular arasına “Kamu Alımları Sonuç Bilgileri” eklenerek ihalelerin ve doğrudan temin yoluyla yapılan alımların sonuç bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.


 • 01.06.2017

 • İdari şartnameler, ön yeterlik şartnameleri ve sözleşme tasarılarında rakam ile alınan alanların ihale dokümanı oluşturma sihirbazı tarafından yazıya otomatik olarak dönüştürülmesine ilişkin iyileştirmeler devreye alınmıştır.

 • Ön yeterlik şartnamesi, idari şartname ve sözleşme tasarısı düzenleme sihirbazı aracılığıyla oluşturulan ihale dokümanlarında; idarelerce bilgi girişi yapılan alanların sabit metinlerden ayrışmasını sağlayacak yazı karakteri iyileştirmeleri devreye alınmıştır.

 • Yapım işlerine ve danışmanlık işlerine ait iş denetleme ve iş yönetme belgeleri düzenlenirken aynı görev unvanı ile çalışanlar alanına yabancı uyruklu kişilerin kaydedilmesine olanak sağlanmıştır.

 • Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde, teklif hazırlama araçlarında “0” ile başlayan VKN lerin girişi mümkün hale getirilmiştir.

 • EKAP sisteminde TİTUBB için üretilen standart formların ÜTS sistemine uyumlu halleri oluşturulmuştur. 

 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci en avantajlı teklif belirlenmeden önce ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale iptaline ilişkin komisyon kararının oluşturulabilmesi sağlanmıştır. 

 • “Sözleşme Fesih ve Tasfiye Görüntüleme” ekranlarında fesih ve tasfiyeye ilişkin bilgilerin yazdırılabilmesi sağlanmıştır.

 • Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde R katsayısının ihtiyaç raporu oluşturulurken kaydedilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.


 • 18.04.2017

 • EKAP üzerinden yapılan tebligatların önce kaydedilip, ilgili sayı, tarih ve onay işlemleri tamamlandıktan sonra gönderilebilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • “Kat ve/veya Arsa Karşılığı Gerçekleştirilen İşler” kapsamında iş deneyim belgesi düzenlenmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine  göre ilansız pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ilgili istekliye ait “İhale Bilgilerim” ekranında itirazen şikayet bedellerinin gösterilmesi sağlanmıştır.

 • İdareye verilen şikayet dilekçesinin EKAP sistemine yüklenmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır. 

 • “Şikayete Cevap” tebligatının yapılacağı istekliler için, idarenin şikayet dilekçesinin EKAP sistemine yüklemiş olması kontrolü devreye alınmıştır. 

 • Üst idare ve idarelere ait “İhale Bilgi Görüntüleme” sayfasında doğrudan temin bilgileri için oluşturulan raporlama sayfalarının güncellenmesi sağlanmıştır.

 • Doğrudan temin yoluyla yapılan hizmet alımlarına ilişkin piyasa fiyat araştırması tutanağında yapılan güncellemeler devreye alınmıştır. 

 • Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı ihalelerde, “E-Teklif Hazırlama/Gönderme” ekranında, yeterlik bilgileri tablosunun ortaklık bilgisi başlığı altında istekliler tarafından girilen ortaklık oranı alanının ondalıklı kısmı, virgülden sonra sekiz (8) hane girilecek şekilde güncellenmiştir.

 • Ortak alım ihalelerinde koordinatör idare tarafından başlatılan sözleşmenin tasfiyesine ilişkin işlemler, teklif değerlendirme adımında tamamlandığında, ihaleye taraf olan idarelere bildirim gönderilmesi sağlanmıştır.

 • http://www.ihale.gov.tr ‘de ihale araçlarında bulunan sınır değer hesaplama sayfası EKAP’ a taşınmıştır.

 • “Kapsam Dışı/İstisna” ihaleler için “Sözleşme İmzalanacak İstekli/Teklif Giriş İşlemleri” ekranında ürün menşei ile ilgili soruların cevaplarına “Bilinmiyor” seçeneği eklenmiştir.


 • 03.03.2017

 • EKAP üzerinden oluşturulan standart formlar OpenXML belge standardına dönüştürülmüştür. Libre vb. ofis programları kullanılan Pardüs vb. Linux sistemlerinde standart formların sorunsuz çalışabilmesi sağlanmıştır.

 • İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden onay sürecine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

 • 4734 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine  göre pazarlık usulü ile ihale edilen mal alımlarında ve mal alımı münferit sözleşmelerde sözleşme imzalanması öngörülmeyen durumlarda iş deneyim belgesi düzenlenmemesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 •  Sonuçlanan doğrudan temin bilgi girişi ekranında sonuç bilgileri Kamu İhale Kurumu’na gönderildikten sonraki 3 iş günü içinde geri alınabilmesi sağlanmıştır.

 • EKAP’ta ihale asistanı kartlarında ihale işlemlerine hızlı erişilebilmesi için eklenen link devreye alınmıştır.

 • Ortak alım ihalelerinde tasfiye işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 • İptal edilen ihalelerin, ihale işlemleri sayfasında hazır belgeler ve ihale bilgilerinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır. 

 • Aktif olmayan kullanıcının, e-posta adresinde hata olduğunda düzeltme işlemini yapabilmesi sağlanmıştır.

 • Platform yöneticisi kalmayan, sadece standart kullanıcısı bulunan bir idarede, platform yöneticisinin eklenme talebinin bu standart kullanıcı tarafından gönderilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • http://www.ihale.gov.tr de ihale araçlarında bulunan işçilik hesaplama modülünün EKAP’a taşınmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde, e-tekliflerini gönderen isteklilere, e-anahtar gönderilmesine ilişkin hatırlatmanın e-posta yoluyla bildirilmesi devreye alınmıştır.

 • İş deneyim belgesi düzenleme ekranlarında kabul tarihlerinin hafta sonu ve resmi tatil günleri seçilebilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.


 • 19.12.2016

 •  Elektronik Beyan Usulü ile yapılan ihalelerde Gerçek ve Tüzel kişilerin elektronik teklif hazırlama ve gönderme kısmını sanal bir elektronik ihale ile test edebileceği test aracı devreye alınmıştır.

 • Elektronik Beyan Usulü ile yapılan ihalelerde kazananı belirlenmiş kısımlar için “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması” tebligatının yapılması konusunda idarelere yönlendirici mesaj verilmesi sağlanmıştır.

 • Sonuçlanan doğrudan temin bilgilerinin ve geçmiş yıllara ait verilerin doğrudan temin kümülatif bilgi ekranında gösterilmesi sağlanmıştır.

 • İptal edilen ihalelerde, iptal gerekçelerinin bulunduğu raporun idareler tarafından alınabilmesi sağlanmıştır.

 • Teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerin tekliflerine ilişkin verdikleri tüm iş deneyim belgelerinin detaylı olarak kayıt edilebilmesi ve idarelerin kolay seçilebilmesine yönelik gelen talepler geliştirilerek devreye alınmıştır.

 • İhale iptal ilanı yayımlanmış bir ihalede ihale iptalinin geri alınması durumunda ihale arama ekranında iptal bilgilerinin gösterilmesine yönelik geliştirme devreye alınmıştır.

 • E-imza ile doküman indirme tutanağında yapılan ek geliştirmelerle, ön izleme aşamasında gerçek ve tüzel kişilerin doküman indirme işlemini tamamladığını düşünerek işlemi yarım bırakmaması için ek önlemler alınmıştır.


 • 26.09.2016

 • İdarelerce ihale dokümanı hazırlama aşamasında, teknik şartname ve diğer belgeleri yükleme sınır değeri 100 MB'dan 1 GB (1024 MB)'a yükseltilmiştir.


 • 01.09.2016

 • Sonuçlanan doğrudan temin bilgi giriş ekranı devreye alınmıştır. Bu ekranla sonuçlanmış doğrudan temin bilgilerinin tek form ile kaydedilerek hızlı bir şekilde  Kamu İhale Kurumu’na gönderilmesi sağlanmaktadır.  Detaylı bilgi için Sonuçlanan Doğrudan Temin Kullanım Kılavuzunu inceleyeniz.


 • 15.08.2016

 • İlk olarak pilot idarelerin ihalelerinde uygulanmak üzere, yeterlik değerlendirmesine ilişkin isteklilerin beyanı esas alınarak işleyen bir teklif hazırlanması ve değerlendirilmesi süreci EKAP’ta devreye alınmıştır. Söz konusu ihalelerde istekli olabilecekler ve isteklilerin izleyecekleri adımlara ilişkin ayrıntılar için bkz. “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelere Yönelik Kullanım Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişiler)

 • Yabancı  para cinsinden tekliflerin verildiği ihalelerde “Sonuç Formu Özet” ekranında “Sözleşme Konusu İşe Verilen En Yüksek Teklif Tutarı” ve “Sözleşme Konusu İşe Verilen En Düşük Teklif Tutarı” bilgilerinin ihale tarih saatine göre çevrilerek gösterilmesi sağlanmıştır.

 • İstekliye ait iş deneyim belgeleri ekranında bölünme/birleşme ve nevi sorgulama ile ilgili süreçlerde “Şirketlerim” başlığı altında geliştirmeler yapılarak devreye alınmıştır.


 • 28.06.2016

 • Teklif değerlendirme ekranında, fiyat avantajı bilgisinin ve döviz cinsinden verilen tekliflerin Türk Lirası (TRY) karşılığının gösterilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

 • Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif değerlendirme 2. oturum başlangıç ekranında “Son Fiyat Tekliflerinin Verilme Tarihi/Saati ” bilgisinin alınmasına yönelik geliştirme yapılmıştır.

 • Kapsam Dışı/İstisna ihalelerde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan Teknolojik Ürün Deneyim Belgesine ilişkin bilgilerin “Sözleşme İmzalanacak İstekli/Teklif Giriş İşlemleri” modülünde alınmasına yönelik geliştirme yapılmıştır.

 • 4734 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen teklif bedeli birden fazla para biriminden oluşan ihalelerde, sonuç formlarının da birden fazla para birimi seçilerek gönderilebilmesi sağlanmıştır.

 • İş deneyim belgelerinin parasal tutar içeren alanlarına birden fazla para biriminin eklenebilmesi ile ilgili geliştirme yapılmıştır.

 • İş deneyim belgelerinin idarelerce güncellenmesi veya silinmesi durumlarında adına iş deneyim belgesi düzenlenen yüklenicilere,  e-posta ile bilgi verilmesi özelliği eklenmiştir.


 • 09.05.2016

 • 4734 sayılı yasa kapsamındaki ihalelerde iş deneyim belgesini tevsik amacıyla, teknolojik ürün deneyim belgesi sunulduysa, bu belgeye ilişkin bilgilerin teklif değerlendirme modülünde girilmesi sağlanmıştır.

 • Gerçek ve tüzel kişilerin ihalelere ilişkin aktivitelerini kolayca görebilecekleri “İhale Bilgilerim” sayfası devreye alınmıştır.

 • Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların kümülatif bilgilerinin aylık ve yıllık bazda gösterimi sağlanmıştır.

 • Kısmi teklife imkan verilen mal, hizmet ve danışmanlık ihalelerindeaynı yüklenici ile her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı ile ilgili soru idari şartnameye ve sözleşme tasarısına eklenerek devreye alınmıştır.

 • Hizmet alımına ait ihtiyaç raporunun, Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” tanımına uygun olarak düzenlenmesiiçin gereken sorular, ihtiyaç raporu oluşturma ekranında devreye alınmıştır.

 • Kapsam dışı ve istisna ihaleleri için ihale dokümanı yükleme sınırı 100 MB’ye yükseltilmiştir.

 • Hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin eşit olması durumunda, fiyat avantajı bilgisinin (döviz teklif edilmiş ise Türk Lirası (TRY) cinsinden hesaplanmış tutarının) idareye gösterilmesi sağlanmıştır. 


 • 18.03.2016

 • Doğrudan temin işlemlerini gerçekleştirmek üzere “Doğrudan Temin Satınalma Sorumlusu” rolü devreye alınmıştır

 • Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, birim fiyat teklif cetveli oluşturulması ve birim/miktar, birim fiyat alanlarının gösterilmesi sağlanmıştır. Ayrıca birim fiyat teklif cetveline Hazır Belgeler alanından ulaşılması sağlanmıştır.

 • Sözleşme Sorgulama ekranında, bölünen şirketlerin sözleşmelerinin sorgulanmasına yönelik alanlar devreye alınmıştır.

 • Adına iş deneyim belgesi düzenlenen yüklenicilere,  e-posta ile bilgi verilmesi özelliği eklenerek kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

 • İhalelere bağlanan ihtiyaç raporlarının yeni bir ihalede kolayca kullanılmasını sağlamak amacıyla, ihtiyaç raporu kopyalama işlemleri "İhtiyaç Raporu İşlemleri" ekranında devreye alınmıştır.


 • 08.02.2016

 • Elektronik münferit sözleşmelerde, teklif hazırlama işlemlerinde kullanılmak üzere, Java uygulamasına alternatif olarak yeni bir .Net uygulaması geliştirilerek hizmete sunulmuştur.


 • 04.01.2016

 • “ ÖDÖP Eylem Planı” ve “GİTES Eylem Planı” programları doğrultusunda, kalem bazında hazırlanan ihtiyaç raporlarının Kapsam Dışı/İstisna ihalelere bağlanabilmesi ve kalem bazında OKAS bilgi girişlerinin yapılabilmesi için hazırlanan ekranlar devreye alınmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

 • EKAP sisteminde doğrudan temin alımlarına ilişkin olarak, alım bazında kayıt süreci devreye alınmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.


 • 08.12.2015

 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi çerçevesinde, tekliflerin eşit olması durumunda yapılan değerlendirme sürecine ilişkin ekranlar, “Teklif Değerlendirme” modülünde  devreye alınmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.


 • 24.11.2015

 • E-imza ile doküman indirme işlemlerinde kullanılmak üzere, Java uygulamasına alternatif olarak yeni bir .Net uygulaması geliştirilerek hizmete sunulmuştur.


 • 19.11.2015

 • Vatandaş İhale Arama sayfası yenilenerek, kullanılan cihazdan bağımsız olarak aranan ihale sonuçlarını gösterecek şekilde tasarlanmış ve tüm filtrelerin tek ekranda kullanılabilmesi sağlanarak hizmete sunulmuştur.

 • 4734 sayılı Yasa Kapsamı’ndaki ihaleler için sonuç formu göndermeden önce kalem bazında OKAS (Ortak Kamu Alımları Sözlüğü) branşları girişinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 • Sonuç ilanı yayımlanmış ihaleler için İhale İşlemleri sayfalarında bulunan “İhale Geçmişi” düğmesi ile ihaleye ait tüm geçmiş işlemlerin tek ekranda görüntülenebilmesi sağlanarak devreye alınmıştır.

 • Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi düzenlenirken para biriminin sözleşmeye ait para biriminden farklı seçilebilmesi sağlanmıştır.


 • 23.10.2015

 • İhale Kayıt sürecinde ve üzerinde işlem yapılan ihalelerde idarelere, bir sonraki adımda yapmaları gereken işlemleri gösteren ihale asistanı geliştirmesi devreye alınmıştır.

 • İhale Zeyilname İşlemleri sırasında ihale tarihi ve ilan kontrolleri ile ilgili yönlendirici kontroller geliştirilmiştir.

 • Teklif ve sözleşme türü götürü bedel olan Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinin kısmi teklife açık olarak yapılabilmesi konusunda geliştirmeler devreye alınmıştır.

 • Teyit sorgulaması yapılacak olan ihaleye ait alınmış olan teyitlerin “Teyit Sorgulama” ekranında form olarak gösterilmesi ve çıktılarının alınabilmesi sağlanmıştır.


 • 01.09.2015

 • İhale komisyon kararı formu oluşturma işlemlerinin EKAP üzerinden yapılabilmesine ilişkin yeni bir sayfa geliştirilerek "Teklif İşlemleri / Komisyon Kararı Oluşturma" menüsü altında devreye alınmıştır.

 • Yüklenicilerin nevi ve unvan değişikliği, devir, birleşme ve bölünme durumlarında adlarına düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerini görüntüleyebilmeleri ile ilgili geliştirme yapılmıştır.

 • Yardım portalında bulunan video ve sıkça sorulan sorular ekranlarında, içerik güncellemeleri yapılmıştır. EKAP kullanılırken, kullanıcının bulunduğu sayfayla ilgili yardım alabilmesi sağlanmıştır.

 • İstisna kapsamındaki ihalelerde ihale usulünün seçilerek işlem yapılması için ilgili değişiklikler devreye alınmıştır.

 • Kamu Satınalma Platformu (KSP) ihale ilan bilgilerine EKAP’tan erişim sağlanmıştır.


 • 28.07.2015

 • Hizmet alımı ihalelerinde, personel çalıştırılmasına dayalı kalemlerin Kamu İhale Genel Tebliğine uygun şekilde alınması sağlanacak standartlaştırma yapılmıştır. Bunun dışında, bütün ihale tipi ve usullerinde, kalemlerin girişinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi için yeni bir tasarım devreye alınmıştır.

 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28/7/2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği hizmet alımı ihalelerinde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda yapılacak sözleşme sorgulamalarına ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

 • İş Deneyim belgesi düzenlenmek istendiğinde iş ortaklığı bilgisi eksik olan ihaleler için eksikliğin giderilmesini sağlayan düzeltme talebinin geliştirilmesi sağlanmıştır.

 • İş Deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlendiğine ilişkin ibarenin düzenlenen iş deneyim belgeleri altında yer alması sağlanmıştır.

 • Düzeltme isteklerinin daha anlaşılır ve kolay kullanılabilir olması amacıyla ekranı yeniden tasarlanmıştır.

 • Sayfaların yüklenme sürelerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılarak %40’a varan performans artışı sağlanmıştır.


 • 12.05.2015

 • Ortak alım ihalelerinde birden fazla kısma tek sonuç formu gönderme işlemi Sözleşmeye ait İhtiyaç İşlemleri ekranlarına eklenmiştir. Detaylar için Taraf İdare Kullanıcı Kılavuzu'nu inceleyiniz.

 • Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik değerlendirme aşamasında iş deneyim belge sorgulama süreci devreye alınmıştır.

 • İstekli bazında Tekliflerin Değerlendirilmesi alanına girilen bilgilerin sistem tarafından tüm kısımları eş zamanlı güncellemesi, teklif değerlendirme 2. oturum ekranına eklenmiştir.

 • Merkez veya Şube olarak EKAP’a kayıtlı isteklilerin e-imza/m-imza ile doküman indirme ekranında veya idareden doküman satın almış isteklilerin doküman satış ekranında merkez/şube ayrımının gösterilmesi, belirtilen ekranlara eklenmiştir.

 • Doğrudan Temin kapsamında yapılan işlemlere ait ekran yenilenmiştir.


 • 08.04.2015

 • İdarelerce ihale dokümanı hazırlama aşamasında, teknik şartname ve diğer belgeleri yükleme sınır değeri 40 MB'dan 100 MB'a yükseltilmiştir.


 • 27.03.2015

 • İhtiyaç raporunda kullanılan OKAS kodlarında sık kullanılan branşların hızlı seçilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

 • Düzeltme istekleriyle ilgili olarak aşağıda belirtilen konularda Kamu İhale Kurumuna yazı gönderilmeden işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

  • Belli istekliler arası ihale usulünde, ihalenin Ön Yeterlik Aşamasına Geri Getirilmesi için düzeltme isteği EKAP üzerinden gönderilebilecektir.
  • EKAP’a İhale Komisyonunda Değişiklik Yapılmasına yönelik düzeltme isteği gönderme seçeneği eklenmiştir.
  • Doküman satış kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişiler için sehven giriş yapılmasından dolayı doküman satış ve istekli kaydının farklı olmasından kaynaklanan sorunlar için düzeltme isteği gönderme seçeneği eklenmiştir.

 • 10.03.2015

 • Mahkeme Kararı veya KİK Kararı üzerine tasfiye edilmiş ihalelere ilişkin kayıt işlemleri “Sözleşme Fesih” sayfasına eklenmiş ve buna bağlı iş deneyim belgesi düzenleme işlemleri EKAP'ta devreye alınmıştır.

 • Düzeltme/İlan İade isteği gönderme ekranına “Teklif Zarfı Silme İşleminin Yapılabilmesi” ve “İhale Dokumanı Satış İşleminin Yeniden Yapılması” seçenekleri eklenmiştir.

 • Herhangi bir istekli tarafından teklif verilmeyen kısımların toplu olarak iptal edilmesine ilişkin uygulama teklif değerlendirme ekranlarına eklenmiştir.

 • Sözleşmesi bulunmayan tüm kısımlara ait teklif bilgilerinin topluca silinmesine ilişkin uygulama teklif değerlendirme ekranlarına eklenmiştir.

 • Kapsam Dışı/İstisna ihalelerin ihale ilanları ve düzeltme ilanları ile ilgili ihale tarihi değiştirme ve süre kontrolleri devreye alınmıştır.

 • Teklif değerlendirme ekranlarında oluşturulan standart formlara komisyon üyelerinin isimlerinin sistem tarafından eklenmesine başlanmıştır.

 • Ortak girişim olarak teklif veren ancak teklif zarfından iş ortaklığı/konsorsiyum beyannamesi çıkmayan isteklilerle ilgili kayıtlar teklif değerlendirme sayfalarına eklenmiştir.


 • 10.12.2014

 • EKAP’a kayıtlı Gerçek ve Tüzel kişiler, idarelerce adlarına düzenlenmiş iş deneyim belgelerini EKAP’a giriş yaparak görüntüleyebilmektedir.

 • İhtiyaç raporu oluşturulurken ürün birimlerinin standart kategorilerden seçilmesi sağlanmıştır.

 • EKAP kullanımına ilişkin video yardım, sıkça sorulan sorular, yardım kılavuzlarını sunan yardım portalı açılmıştır.

 • EKAP’ta tebligat uygulaması 08.12.2014 tarihi itibarı ile devreye alınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.


 • 01.09.2014

 • Uygulama Yönetmeliklerinin Ek 1’inci maddeleri uyarınca iş deneyim belgelerinin kayıt ve sorgulamasına yönelik uygulama başlatılmıştır. Ayrıntılar  için İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi ’ni inceleyiniz


 • 13.05.2014

 • Belli İstekliler Arası İhale usulünde önyeterlik sürecinin işletilebilmesi için geliştirmeler tamamlanarak devreye alınmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

 • Tekliflerin elektronik ortamda alınıp değerlendirildiği münferit sözleşme sürecinde teklif değerlendirme, tebligat ve sonuç formu işlemlerinde sehven işlem yapılması halinde düzeltici işlem yapılması için gerekli geliştirmeler yapılarak devreye alınmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

 • "Doküman Alanların Listelenmesi" ekranında E-imza ve M-imza ile doküman indirenlerin belirlenen koşullar sağlanmadığı sürece, gösterilmemesi sağlanmıştır.

 • Doğrudan temin yöntemiyle yapılan istisna kapsamındaki alımların girişlerinin yapılabilmesi için yeni ekran geliştirilmiştir.

 • Tekliflerin elektronik ortamda alınıp değerlendirildiği münferit sözleşmelerde kalem sınırlaması 25’ten 50’ye çıkartılmıştır.


 • 28.11.2013

 • 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri ile getirilen yeni düzenlemeler ilgili modüllere aktarılmıştır.

 • EKAP ara yüzü yenilenmiştir

 • Yasaklılık teyidi alma sayfaları yenilenmiş ve teyit alma mekanizması daha pratik hale getirilmiştir.

 • Hakediş ödeme kayıtları Sözleşme Uygulamaları içerisinde alınmaya başlanmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.


 • 20.09.2013

 • Pilot idarelerce kullanılan çerçeve anlaşmalar kapsamındaki münferit sözleşmeler için e-teklif hazırlama, e-teklif gönderme, e-teklif değerlendirme ve e-tebligat uygulamalarında iyileştirmeler yapılmıştır.

 • İhale ilanı KIK bültenlerinde yayınlanan istisna-kapsam dışı ihalelerin dokümanları EKAP’a yüklenebilmekte ve bir bakışta ihale sayfasından görüntülenebilmektedir.


 • 22.07.2013

 • İhale Bilgi Sorgulama modülü devreye alınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz. 

 • M-EKAP iOS (iPhone/iPad) ve Android uygulamalarına aşağıdaki özellikler eklenmiştir:

  • EKAP’a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler mobil cihazlardan m-imzalarını kullanarak ihale dokümanlarını indirebilmektedir,
  • E-imza/m-imza Kullanılarak İhale Dokümanı İndirme Tutanak Çıktıları sorgulanabilmekte ve görülebilmektedir,
  • İhale arama ekranları yenilenmiştir,
  • Kurul karar tutanak sorgulama uygulaması yenilenmiştir,
  • Yaklaşık maliyete göre ihale kuralları sorgulanabilmektedir.

 • 19.06.2013

 • Pilot idarelerde uygulanmak üzere, ihalesi 1.12.2012 tarihinden sonra ilan edilmiş çerçeve anlaşmalar kapsamındaki münferit sözleşmeler için e-teklif hazırlama, e-teklif gönderme, e-teklif değerlendirme ve e-tebligat uygulamaları devreye alınmıştır. Sisteme giriş yaptıktan sonra, “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altındaki ”E-Münferit Süreci Yardım Sayfası” bağlantısı üzerinden, kullanım kılavuzları ve yardım videolarına ulaşabilirsiniz.

 • EKAP ana sayfası yenilenmiştir.

 • İhale ajandasına eklenebilecek ihale limiti 200’e çıkarılmıştır.

 • Platform sorumlusu ve diğer kullanıcılar arası mesajlaşma işlemleri uygulaması devreye alınmıştır.

 • İhale komisyonu üyelerine görevli oldukları ihalelerde birinci oturum sonrası yasaklılık teyidi alma yetkisi verilmiştir.


 • 08.05.2013

 • Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımlarında TİTUBB üzerinden ürün/firma/bayi kayıt ve onay sorgulamaları yapılabilmektedir.
  Detaylar için “Belge Sorgulama” uygulamasında yer alan yardım videosunu inceleyiniz.

 • İstisna/kapsam dışı ihalelerde EKAP üzerinden yürütülecek işlemlere ilişkin kullanım kılavuzu hazırlanmıştır. İndirmek için tıklayınız.


 • 06.05.2013

 • Şartname Havuzu gerçek ve tüzel kişilere açılmıştır.


 • 13.04.2013

 • Ön yeterlik/ihale dokümanı hazırlama sayfaları 13.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliklerine göre düzenlenmiştir.

 • Teklif değerlendirme ve teyit sayfaları 13.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren tebliğ değişikliklerine göre yenilenmiştir.

 • 21.03.2013

 • M-EKAP iOS (iPhone/iPad) ve Android uygulamalarına aşağıdaki özellikler eklenmiştir:

 • Yasaklı Sorgulama, mevzuat arama, itirazen şikâyet başvurusu sorgulama ekranları eklenmiştir,

 • Detaylı ihale arama ekranına ihale ili kriter seçimi eklenmiştir,

 • İhale arama sonuç listesi ara yüzü yenilenmiş, ihale türüne göre ikonlar eklenmiştir,

 • İhale detay ekranında tüm ilan türlerinin (ihale ilanı, sonuç ilanı, düzeltme ilanı) görüntülenmesi sağlanmıştır,

 • KİK Bültenleri ekranında sonuç bültenlerinin ayrı listelenmesi sağlanmıştır,

 • Doküman indirme ara yüzü eklenmiştir.


 • 27.02.2013

 • "Yaklaşık Maliyet ve Eşik Değer / Parasal Limit İlişkileri Şeması" İhale Akış Diagramları bölümüne eklenmiştir.


 • 18.02.2013

 • Bir bakışta ihale sayfasında yüklenicilerin üzerinde kalan kısımlar görülebilmektedir.

 • İhale sonuç ilanlarına Kamu İhale Bülteni içerisinde ayrı bir dosya içerisinden ulaşılabilmektedir.

 • İstisna/kapsam dışı ihaleler ile KSP’den aktarılan ihalelere ilişkin onbindebeş Kurum payı tahsilat girişi uygulaması başlatılmıştır.


 • 31.01.2013

 • EKAP’ta kayıtlı ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamındaki sözleşmelere ilişkin iş artışı/iş eksilişi/fiyat farkı/sözleşme feshi kayıt ve sorgulama modülleri ile “Bir Bakışta Sözleşme” uygulaması devreye alınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.


 • 14.12.2012

 • Kamu Satınalma Platformu, EKAP üzerine taşınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.


 • 01.12.2012

 • Güvenlik ayarları eklenmiştir.

 • Teklif değerlendirme sayfaları yenilenmiştir.

 • Mobil EKAP uygulamaları güncellenmiştir.

 • EKAP ana sayfası yenilenmiştir.

 • Çerçeve anlaşma bilgileri sayfaları yenilenmiştir.

 • Teyit formu doldurma / sorgulama ekranları yenilenmiştir.

 • İhale arama sayfaları yenilenmiştir.


 • 27.09.2012

 • Mobil EKAP- iPad uygulaması devreye alınmıştır.


 • 19.09.2012

 • EKAP'ta elektronik imzadan sonra mobil imza uygulaması da devreye alınmıştır. Artık mobil imza ile de EKAP'tan doküman indirilebilmektedir. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz


 • 26.07.2012

 • EKAP sayfa tasarımı yenilenmiştir. (tarayıcınızda sayfa görüntüsü bozuk çıkıyorsa ctrl+f5 tuşlarına basınız)
 • Doğrudan temin sayfaları yenilenmiştir.
 • Tasarım yarışması kayıtları alınmaya başlamıştır.
 • Bir bakışta ihale sayfasından itirazen şikayet başvurusu ödeme pusulası alınabilmektedir.
 • EKAP’a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler itirazen şikayet ve onbindebeş Kurum payı tahsilatlarını sorgulayabilmektedirler.

 • 26.06.2012

 • İş deneyim belgesi hazırlama ve sorgulama modülleri devreye alınmıştır.


 • 16.05.2012

 • Çevrimiçi Tahsilat Projesinin ilk aşaması tamamlanmış ve devreye alınmıştır.
 • Tıbbi cihaz alımları için TİTUBB belge sorgulama uygulaması devreye alınmıştır. Detaylar için belge sorgulama modülünde yer alan yardım videosunu izleyiniz.

 • 07.05.2012

 • Teyit sayfaları yenilenmiştir
 • Belge Sorgulama modülü devreye alınmıştır.
 • Yeni sonuç ilanları devreye alınmıştır.

 • 13.04.2012

 • Mobil EKAP- Iphone uygulaması devreye alınmıştır.

 • 16.03.2012

 • Çerçeve Anlaşmalar ve Münferit Sözleşmeler kapsamında yeni geliştirmeler yapılmıştır. Kullanıcı kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
 • EKAP kullanım anketi devreye alınmıştır.
 • Mobil EKAP-Android uygulaması devreye alınmıştır. Kurulum ve Kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Doğrudan Temin bilgi girişi alımın yapıldığı finansman türlerine göre yapılabilmektedir.

 • 09.02.2012

 • Teklif Değerlendirme ekranı ve yeni oturum yapılandırması devreye alınmıştır.
 • İsteklilere açık olan "İhale Ajandası", ihalelerini takip edebilmeleri için idarelere de açılmıştır.
 • Anket uygulaması devreye alınmıştır

 • 09.01.2012

 • EKAP’a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler için ihale ajandası devreye alınmıştır.
 • Kapsama göre (4734, istisna, kapsam dışı) ihale araması yapılabilmektedir.
 • Yeniden yapılanma sonrası kayıtlı idare adları güncellenmiştir.

 • 15.11.2011

 • Sıkça sorulan sorular yenilenmiştir
 • İhale akış diyagramları yenilenmiştir
 • İhtiyaç raporu oluşturulmasında, bütün kalemlerin kısım olarak tanımlanmadığı ihalelerde de , excel dosyasından aktarım yapılabilmektedir
 • Doğrudan temin kalemlerinde güncelleme yapılabilmektedir
 • Tebligat gönderme sayfasında hazırlanan tebligatların içeriği görüntülenebilmektedir

 • 05.10.2011

 • Teklif değerlendirme sayfaları yenilenmiştir
 • Teklif değerlendirmede excel dosyasından aktarım yapılabilmektedir
 • "Tıbbi cihaz alımı sorusuna sehven evet veya hayır cevabı verilmesi", "Sözleşme bedeli değiştirilmesi" ve "Düzeltici işlem sonucu ihalenin statüsünün değiştirilmesi" düzeltmeleri de EKAP üzerinden Kuruma iletilebilmektedir
 • Kesinleşmiş vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu sorgulamaları tekrar yapılabilmekte, geçmiş sorgu sonuçları görülebilmektedir
 • Münferit sözleşmelerde xml dosyaları SGK’ya gönderilebilmektedir
 • Kısa mesaj servisi (SMS) ile idarelere bildirim yapılmaya başlanmıştır

 • 31.07.2011

 • Şartname havuzundan, sektörel bazda doküman araması yapılabilmektedir.
 • Doğrudan temin kalemleri yüklendikten sonra, xml dosyasının içeriği görülebilmektedir.
 • İhale arama sayfasında, OKAS kodlarına göre sektörel arama yapılabilmektedir.
 • Münferit sözleşmelerde, teklif vermeye davet öncesi teyit alınabilmektedir.
 • Teyit sayfaları yenilenmiştir.

 • 05.07.2011

 • EKAP’ta kayıtlı gerçek/tüzel kişilere bildirim ve tebligatlar EKAP üzerinden yapılabilmektedir.
 • Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı ihalelerinde sonuç formu gönderme aşamasında yüklenen xml dosyaların içeriği görüntülenebilmektedir.
 • Yaklaşık maliyet (YM)/Sözleşme Bedeli (SB) oranı 0.1’den küçük veya 10’dan büyük olan ihalelerin sonuç formları gönderilmeden önce uyarı yapılmakta, onay sonrasında gönderime izin verilmektedir.

 • 10.06.2011

 • İhale arama sayfaları yenilenmiştir.
 • İhale sonuç formunda sözleşme bedeli teklif değerlendirmeden otomatik olarak gelmekte, ancak değiştirilebilmektedir.
 • “İşin başlangıç/bitiş tarihi” düzeltmeleri de EKAP üzerinden Kuruma iletilebilmektedir.

 • 12.05.2011

 • İhtiyaç raporu oluşturulmasında, tüm kalemlerin kısım olarak tanımlandığı ihalelerde, excel dosyasından aktarım yapılabilmektedir.
 • İhale süreci tamamlanmış veya iptal edilmiş ihalelerin komisyon üyeleri sistemden otomatik olarak silinmektedir.
 • İhale düzeltme, iptal ve sonuç ilanlarında idare adı doğrudan idari şartnameden alınmaktadır.
 • Teklif değerlendirme işlemlerinin ilk sayfasında asil ve yedek komisyon üyeleri görülebilmektedir.
 • Gerçek/tüzel kişiler için imza yetkilisi ekleme/güncelleme ve yetki kaldırma işlemi yapılabilmektedir.
 • Sözleşme devir bildirimi/teyidi işlemleri kapsam dışı ve istisna kapsamındaki ihalelerde de yapılabilmektedir.
 • Yaklaşık maliyet (YM)/Sözleşme Bedeli (SB) oranı 0.1’den küçük veya 10’dan büyük olan ihalelerin sonuç formları gönderilememektedir. Bu oran kısmi teklife açık olan ihalelerde kısım bazında kontrol edilmektedir.

 • 21.04.2011

 • İhale iptal edildiğinde, ihtiyaç raporu serbest bırakılabilmektedir.
 • "İmza Yetkilisi Ekleme/Güncelleme" Sayfası sisteme eklenmiştir.
 • "Sözleşme Devir İşlemleri" sayfası yenilendi.
 • "Sonuç Formu Gönderme" sayfası yenilendi.