Duyurular

Singapur’da Yapılan İhalelere İlişkin İlanlar

20.11.2018 - 14 Kasım 2015 tarihinde imzalanan Türkiye ile Singapur arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 15 ...

İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Listeler

13.11.2018 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” ...

01/11/2018 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

30.10.2018 - 19/06/2018 tarihli ve 30453 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama y...

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ : ELEKTRONİK İHALE UYGULAMALARI YAYGINLAŞIYOR

19.06.2018 - Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri 19.06.2018 tarihli ...

EKAP'ta Yenilikler

29.11.2018

  • EKAP'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin, bilanço ve gelir tablosu bilgilerine EKAP üzerinden ulaşması mümkün hale gelmiştir. İhalenin niteliğine göre, Sunulmayacak Belgeler Tablosu veya Yeterlik Bilgileri Tablosunda hangi yıllara ilişkin verilerin esas alınacağı bilgisi ile birlikte bilanço ve gelir tablosuna ait teyit kriterlerinin beyan edilmesi durumunda, bu belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır.

01.11.2018

  • Kamu alımlarında rekabetin arttırılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, geçerli teklif sahibi isteklilerin elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatlar üzerinden yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan elektronik eksiltme uygulaması devreye alınmıştır.

19.07.2018

  • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubunun, tekliflerin elektronik ortamda alınmadığı ihalelerde de kullanılabilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

  • Başvuru veya teklif zarfında sunulmayacak belgelerin, EKAP’ta ilan edilen listeden kontrol edilmesine yönelik geliştirilen sayfa devreye alınmıştır. Sunulmayacak belgeler tablosunun aday veya istekliler tarafından ihale dokümanı ekinde görülebilmesi sağlanmıştır.

  • Yerli malına fiyat avantajı uygulanan ihalelerde birbirini tamamlayan veya teknik zorunluluklar nedeniyle birlikte alınması gereken mal kalemlerine aynı kısımda yer verilebilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği değişikliğine göre belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına yer verilecek şekilde ilgili geliştirmenin devreye alınması sağlanmıştır.

  • Açık ihale usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında olan mal alımı ihalelerinde ve açık ihale usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin elektronik ortamda beyan usulü ile alınabilmesine yönelik değişiklikler devreye alınmıştır.

  • Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri, Danışmanlık Hizmet Alımı ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri kapsamındaki tip idari şartname değişiklikleri geliştirilerek devreye alınmıştır.

EKAP İstatistikleri

Yatay eksendeki değerler 1/1000 oranında küçültülmüştür.

100

Yasaklı Teyidi
Bildirilen Sözleşme
İhale İlan Sayısı

İhale Dağılım İstatistikleri

Türkiye İhale Dağılım Haritası