İhale Komisyon Üyeleri Başarıyla Kaydedildi

Duyurular

27 Mayıs 2016 Cuma 19:00 – 30 Mayıs 2016 Pazartesi 08:00 saatleri arasında sistem bakım çalışması yapılacaktır

27.05.2016 - Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 27 Mayıs 2016 Cuma 19:00 – 30 Ma...

Kamuoyuna Önemli Duyuru

17.02.2016 - İdareler ve gerçek/tüzel kişilerce EKAP üzerinden gerçekleştirilen işlemlerd...

İş Deneyim Belgelerinin EKAP'a Kayıt Süreci Hakkında Bilgilendirme

25.11.2015 - 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhale Uygulama Yönetmelikle...

Kamu İhale Bülteninde “Diğer İhale İlanları” Kapsamında Yayımlanacak İlanların Ekap Üzerinde Yürütülecek İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

31.08.2015 - Kapsam Dışı ve İstisna ihalelerin ilanlarının hazırlanmasında yapılan iyileştirmeler sonucunda &ldqu...

EKAP'ta Yenilikler

09.05.2016

 • 4734 sayılı yasa kapsamındaki ihalelerde iş deneyim belgesini tevsik amacıyla, teknolojik ürün deneyim belgesi sunulduysa, bu belgeye ilişkin bilgilerin teklif değerlendirme modülünde girilmesi sağlanmıştır.

 • Gerçek ve tüzel kişilerin ihalelere ilişkin aktivitelerini kolayca görebilecekleri “İhale Bilgilerim” sayfası devreye alınmıştır.

 • Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların kümülatif bilgilerinin aylık ve yıllık bazda gösterimi sağlanmıştır.

 • Kısmi teklife imkan verilen mal, hizmet ve danışmanlık ihalelerindeaynı yüklenici ile her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı ile ilgili soru idari şartnameye ve sözleşme tasarısına eklenerek devreye alınmıştır.

 • Hizmet alımına ait ihtiyaç raporunun, Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” tanımına uygun olarak düzenlenmesiiçin gereken sorular, ihtiyaç raporu oluşturma ekranında devreye alınmıştır.

 • Kapsam dışı ve istisna ihaleleri için ihale dokümanı yükleme sınırı 100 MB’ye yükseltilmiştir.

 • Hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin eşit olması durumunda, fiyat avantajı bilgisinin (döviz teklif edilmiş ise Türk Lirası (TRY) cinsinden hesaplanmış tutarının) idareye gösterilmesi sağlanmıştır. 

18.03.2016

 • Doğrudan temin işlemlerini gerçekleştirmek üzere “Doğrudan Temin Satınalma Sorumlusu” rolü devreye alınmıştır

 • Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, birim fiyat teklif cetveli oluşturulması ve birim/miktar, birim fiyat alanlarının gösterilmesi sağlanmıştır. Ayrıca birim fiyat teklif cetveline Hazır Belgeler alanından ulaşılması sağlanmıştır.

 • Sözleşme Sorgulama ekranında, bölünen şirketlerin sözleşmelerinin sorgulanmasına yönelik alanlar devreye alınmıştır.

 • Adına iş deneyim belgesi düzenlenen yüklenicilere,  e-posta ile bilgi verilmesi özelliği eklenerek kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

 • İhalelere bağlanan ihtiyaç raporlarının yeni bir ihalede kolayca kullanılmasını sağlamak amacıyla, ihtiyaç raporu kopyalama işlemleri "İhtiyaç Raporu İşlemleri" ekranında devreye alınmıştır.

08.02.2016

 • Elektronik münferit sözleşmelerde, teklif hazırlama işlemlerinde kullanılmak üzere, Java uygulamasına alternatif olarak yeni bir .Net uygulaması geliştirilerek hizmete sunulmuştur.

04.01.2016

 • “ ÖDÖP Eylem Planı” ve “GİTES Eylem Planı” programları doğrultusunda, kalem bazında hazırlanan ihtiyaç raporlarının Kapsam Dışı/İstisna ihalelere bağlanabilmesi ve kalem bazında OKAS bilgi girişlerinin yapılabilmesi için hazırlanan ekranlar devreye alınmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

 • EKAP sisteminde doğrudan temin alımlarına ilişkin olarak, alım bazında kayıt süreci devreye alınmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

08.12.2015

 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi çerçevesinde, tekliflerin eşit olması durumunda yapılan değerlendirme sürecine ilişkin ekranlar, “Teklif Değerlendirme” modülünde  devreye alınmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

24.11.2015

 • E-imza ile doküman indirme işlemlerinde kullanılmak üzere, Java uygulamasına alternatif olarak yeni bir .Net uygulaması geliştirilerek hizmete sunulmuştur.

19.11.2015

 • Vatandaş İhale Arama sayfası yenilenerek, kullanılan cihazdan bağımsız olarak aranan ihale sonuçlarını gösterecek şekilde tasarlanmış ve tüm filtrelerin tek ekranda kullanılabilmesi sağlanarak hizmete sunulmuştur.

 • 4734 sayılı Yasa Kapsamı’ndaki ihaleler için sonuç formu göndermeden önce kalem bazında OKAS (Ortak Kamu Alımları Sözlüğü) branşları girişinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 • Sonuç ilanı yayımlanmış ihaleler için İhale İşlemleri sayfalarında bulunan “İhale Geçmişi” düğmesi ile ihaleye ait tüm geçmiş işlemlerin tek ekranda görüntülenebilmesi sağlanarak devreye alınmıştır.

 • Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi düzenlenirken para biriminin sözleşmeye ait para biriminden farklı seçilebilmesi sağlanmıştır.

23.10.2015

 • İhale Kayıt sürecinde ve üzerinde işlem yapılan ihalelerde idarelere, bir sonraki adımda yapmaları gereken işlemleri gösteren ihale asistanı geliştirmesi devreye alınmıştır.

 • İhale Zeyilname İşlemleri sırasında ihale tarihi ve ilan kontrolleri ile ilgili yönlendirici kontroller geliştirilmiştir.

 • Teklif ve sözleşme türü götürü bedel olan Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinin kısmi teklife açık olarak yapılabilmesi konusunda geliştirmeler devreye alınmıştır.

 • Teyit sorgulaması yapılacak olan ihaleye ait alınmış olan teyitlerin “Teyit Sorgulama” ekranında form olarak gösterilmesi ve çıktılarının alınabilmesi sağlanmıştır.

01.09.2015

 • İhale komisyon kararı formu oluşturma işlemlerinin EKAP üzerinden yapılabilmesine ilişkin yeni bir sayfa geliştirilerek "Teklif İşlemleri / Komisyon Kararı Oluşturma" menüsü altında devreye alınmıştır.

 • Yüklenicilerin nevi ve unvan değişikliği, devir, birleşme ve bölünme durumlarında adlarına düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerini görüntüleyebilmeleri ile ilgili geliştirme yapılmıştır.

 • Yardım portalında bulunan video ve sıkça sorulan sorular ekranlarında, içerik güncellemeleri yapılmıştır. EKAP kullanılırken, kullanıcının bulunduğu sayfayla ilgili yardım alabilmesi sağlanmıştır.

 • İstisna kapsamındaki ihalelerde ihale usulünün seçilerek işlem yapılması için ilgili değişiklikler devreye alınmıştır.

 • Kamu Satınalma Platformu (KSP) ihale ilan bilgilerine EKAP’tan erişim sağlanmıştır.

28.07.2015

 • Hizmet alımı ihalelerinde, personel çalıştırılmasına dayalı kalemlerin Kamu İhale Genel Tebliğine uygun şekilde alınması sağlanacak standartlaştırma yapılmıştır. Bunun dışında, bütün ihale tipi ve usullerinde, kalemlerin girişinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi için yeni bir tasarım devreye alınmıştır.

 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28/7/2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği hizmet alımı ihalelerinde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda yapılacak sözleşme sorgulamalarına ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

 • İş Deneyim belgesi düzenlenmek istendiğinde iş ortaklığı bilgisi eksik olan ihaleler için eksikliğin giderilmesini sağlayan düzeltme talebinin geliştirilmesi sağlanmıştır.

 • İş Deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlendiğine ilişkin ibarenin düzenlenen iş deneyim belgeleri altında yer alması sağlanmıştır.

 • Düzeltme isteklerinin daha anlaşılır ve kolay kullanılabilir olması amacıyla ekranı yeniden tasarlanmıştır.

 • Sayfaların yüklenme sürelerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılarak %40’a varan performans artışı sağlanmıştır.

12.05.2015

 • Ortak alım ihalelerinde birden fazla kısma tek sonuç formu gönderme işlemi Sözleşmeye ait İhtiyaç İşlemleri ekranlarına eklenmiştir. Detaylar için Taraf İdare Kullanıcı Kılavuzu'nu inceleyiniz.

 • Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik değerlendirme aşamasında iş deneyim belge sorgulama süreci devreye alınmıştır.

 • İstekli bazında Tekliflerin Değerlendirilmesi alanına girilen bilgilerin sistem tarafından tüm kısımları eş zamanlı güncellemesi, teklif değerlendirme 2. oturum ekranına eklenmiştir.

 • Merkez veya Şube olarak EKAP’a kayıtlı isteklilerin e-imza/m-imza ile doküman indirme ekranında veya idareden doküman satın almış isteklilerin doküman satış ekranında merkez/şube ayrımının gösterilmesi, belirtilen ekranlara eklenmiştir.

 • Doğrudan Temin kapsamında yapılan işlemlere ait ekran yenilenmiştir.

08.04.2015

 • İdarelerce ihale dokümanı hazırlama aşamasında, teknik şartname ve diğer belgeleri yükleme sınır değeri 40 MB'dan 100 MB'a yükseltilmiştir.

27.03.2015

 • İhtiyaç raporunda kullanılan OKAS kodlarında sık kullanılan branşların hızlı seçilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

 • Düzeltme istekleriyle ilgili olarak aşağıda belirtilen konularda Kamu İhale Kurumuna yazı gönderilmeden işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

  • Belli istekliler arası ihale usulünde, ihalenin Ön Yeterlik Aşamasına Geri Getirilmesi için düzeltme isteği EKAP üzerinden gönderilebilecektir.
  • EKAP’a İhale Komisyonunda Değişiklik Yapılmasına yönelik düzeltme isteği gönderme seçeneği eklenmiştir.
  • Doküman satış kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişiler için sehven giriş yapılmasından dolayı doküman satış ve istekli kaydının farklı olmasından kaynaklanan sorunlar için düzeltme isteği gönderme seçeneği eklenmiştir.

10.03.2015

 • Mahkeme Kararı veya KİK Kararı üzerine tasfiye edilmiş ihalelere ilişkin kayıt işlemleri “Sözleşme Fesih” sayfasına eklenmiş ve buna bağlı iş deneyim belgesi düzenleme işlemleri EKAP'ta devreye alınmıştır.

 • Düzeltme/İlan İade isteği gönderme ekranına “Teklif Zarfı Silme İşleminin Yapılabilmesi” ve “İhale Dokumanı Satış İşleminin Yeniden Yapılması” seçenekleri eklenmiştir.

 • Herhangi bir istekli tarafından teklif verilmeyen kısımların toplu olarak iptal edilmesine ilişkin uygulama teklif değerlendirme ekranlarına eklenmiştir.

 • Sözleşmesi bulunmayan tüm kısımlara ait teklif bilgilerinin topluca silinmesine ilişkin uygulama teklif değerlendirme ekranlarına eklenmiştir.

 • Kapsam Dışı/İstisna ihalelerin ihale ilanları ve düzeltme ilanları ile ilgili ihale tarihi değiştirme ve süre kontrolleri devreye alınmıştır.

 • Teklif değerlendirme ekranlarında oluşturulan standart formlara komisyon üyelerinin isimlerinin sistem tarafından eklenmesine başlanmıştır.

 • Ortak girişim olarak teklif veren ancak teklif zarfından iş ortaklığı/konsorsiyum beyannamesi çıkmayan isteklilerle ilgili kayıtlar teklif değerlendirme sayfalarına eklenmiştir.

10.12.2014

 • EKAP’a kayıtlı Gerçek ve Tüzel kişiler, idarelerce adlarına düzenlenmiş iş deneyim belgelerini EKAP’a giriş yaparak görüntüleyebilmektedir.

 • İhtiyaç raporu oluşturulurken ürün birimlerinin standart kategorilerden seçilmesi sağlanmıştır.

 • EKAP kullanımına ilişkin video yardım, sıkça sorulan sorular, yardım kılavuzlarını sunan yardım portalı açılmıştır.

 • EKAP’ta tebligat uygulaması 08.12.2014 tarihi itibarı ile devreye alınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

01.09.2014

13.05.2014

 • Belli İstekliler Arası İhale usulünde önyeterlik sürecinin işletilebilmesi için geliştirmeler tamamlanarak devreye alınmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

 • Tekliflerin elektronik ortamda alınıp değerlendirildiği münferit sözleşme sürecinde teklif değerlendirme, tebligat ve sonuç formu işlemlerinde sehven işlem yapılması halinde düzeltici işlem yapılması için gerekli geliştirmeler yapılarak devreye alınmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

 • "Doküman Alanların Listelenmesi" ekranında E-imza ve M-imza ile doküman indirenlerin belirlenen koşullar sağlanmadığı sürece, gösterilmemesi sağlanmıştır.

 • Doğrudan temin yöntemiyle yapılan istisna kapsamındaki alımların girişlerinin yapılabilmesi için yeni ekran geliştirilmiştir.

 • Tekliflerin elektronik ortamda alınıp değerlendirildiği münferit sözleşmelerde kalem sınırlaması 25’ten 50’ye çıkartılmıştır.

28.11.2013

 • 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri ile getirilen yeni düzenlemeler ilgili modüllere aktarılmıştır.

 • EKAP ara yüzü yenilenmiştir

 • Yasaklılık teyidi alma sayfaları yenilenmiş ve teyit alma mekanizması daha pratik hale getirilmiştir.

 • Hakediş ödeme kayıtları Sözleşme Uygulamaları içerisinde alınmaya başlanmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

20.09.2013

 • Pilot idarelerce kullanılan çerçeve anlaşmalar kapsamındaki münferit sözleşmeler için e-teklif hazırlama, e-teklif gönderme, e-teklif değerlendirme ve e-tebligat uygulamalarında iyileştirmeler yapılmıştır.

 • İhale ilanı KIK bültenlerinde yayınlanan istisna-kapsam dışı ihalelerin dokümanları EKAP’a yüklenebilmekte ve bir bakışta ihale sayfasından görüntülenebilmektedir.

22.07.2013

 • İhale Bilgi Sorgulama modülü devreye alınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz. 

 • M-EKAP iOS (iPhone/iPad) ve Android uygulamalarına aşağıdaki özellikler eklenmiştir:

  • EKAP’a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler mobil cihazlardan m-imzalarını kullanarak ihale dokümanlarını indirebilmektedir,
  • E-imza/m-imza Kullanılarak İhale Dokümanı İndirme Tutanak Çıktıları sorgulanabilmekte ve görülebilmektedir,
  • İhale arama ekranları yenilenmiştir,
  • Kurul karar tutanak sorgulama uygulaması yenilenmiştir,
  • Yaklaşık maliyete göre ihale kuralları sorgulanabilmektedir.

19.06.2013

 • Pilot idarelerde uygulanmak üzere, ihalesi 1.12.2012 tarihinden sonra ilan edilmiş çerçeve anlaşmalar kapsamındaki münferit sözleşmeler için e-teklif hazırlama, e-teklif gönderme, e-teklif değerlendirme ve e-tebligat uygulamaları devreye alınmıştır. Sisteme giriş yaptıktan sonra, “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altındaki ”E-Münferit Süreci Yardım Sayfası” bağlantısı üzerinden, kullanım kılavuzları ve yardım videolarına ulaşabilirsiniz.

 • EKAP ana sayfası yenilenmiştir.

 • İhale ajandasına eklenebilecek ihale limiti 200’e çıkarılmıştır.

 • Platform sorumlusu ve diğer kullanıcılar arası mesajlaşma işlemleri uygulaması devreye alınmıştır.

 • İhale komisyonu üyelerine görevli oldukları ihalelerde birinci oturum sonrası yasaklılık teyidi alma yetkisi verilmiştir.

08.05.2013

 • Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımlarında TİTUBB üzerinden ürün/firma/bayi kayıt ve onay sorgulamaları yapılabilmektedir.
  Detaylar için “Belge Sorgulama” uygulamasında yer alan yardım videosunu inceleyiniz.

 • İstisna/kapsam dışı ihalelerde EKAP üzerinden yürütülecek işlemlere ilişkin kullanım kılavuzu hazırlanmıştır. İndirmek için tıklayınız.

06.05.2013

 • Şartname Havuzu gerçek ve tüzel kişilere açılmıştır.

13.04.2013

 • Ön yeterlik/ihale dokümanı hazırlama sayfaları 13.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliklerine göre düzenlenmiştir.

 • Teklif değerlendirme ve teyit sayfaları 13.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren tebliğ değişikliklerine göre yenilenmiştir.

21.03.2013

 • M-EKAP iOS (iPhone/iPad) ve Android uygulamalarına aşağıdaki özellikler eklenmiştir:

 • Yasaklı Sorgulama, mevzuat arama, itirazen şikâyet başvurusu sorgulama ekranları eklenmiştir,

 • Detaylı ihale arama ekranına ihale ili kriter seçimi eklenmiştir,

 • İhale arama sonuç listesi ara yüzü yenilenmiş, ihale türüne göre ikonlar eklenmiştir,

 • İhale detay ekranında tüm ilan türlerinin (ihale ilanı, sonuç ilanı, düzeltme ilanı) görüntülenmesi sağlanmıştır,

 • KİK Bültenleri ekranında sonuç bültenlerinin ayrı listelenmesi sağlanmıştır,

 • Doküman indirme ara yüzü eklenmiştir.

27.02.2013

 • "Yaklaşık Maliyet ve Eşik Değer / Parasal Limit İlişkileri Şeması" İhale Akış Diagramları bölümüne eklenmiştir.

18.02.2013

 • Bir bakışta ihale sayfasında yüklenicilerin üzerinde kalan kısımlar görülebilmektedir.

 • İhale sonuç ilanlarına Kamu İhale Bülteni içerisinde ayrı bir dosya içerisinden ulaşılabilmektedir.

 • İstisna/kapsam dışı ihaleler ile KSP’den aktarılan ihalelere ilişkin onbindebeş Kurum payı tahsilat girişi uygulaması başlatılmıştır.

31.01.2013

 • EKAP’ta kayıtlı ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamındaki sözleşmelere ilişkin iş artışı/iş eksilişi/fiyat farkı/sözleşme feshi kayıt ve sorgulama modülleri ile “Bir Bakışta Sözleşme” uygulaması devreye alınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

14.12.2012

01.12.2012

 • Güvenlik ayarları eklenmiştir.

 • Teklif değerlendirme sayfaları yenilenmiştir.

 • Mobil EKAP uygulamaları güncellenmiştir.

 • EKAP ana sayfası yenilenmiştir.

 • Çerçeve anlaşma bilgileri sayfaları yenilenmiştir.

 • Teyit formu doldurma / sorgulama ekranları yenilenmiştir.

 • İhale arama sayfaları yenilenmiştir.

27.09.2012

 • Mobil EKAP- iPad uygulaması devreye alınmıştır.

19.09.2012

26.07.2012

 • EKAP sayfa tasarımı yenilenmiştir. (tarayıcınızda sayfa görüntüsü bozuk çıkıyorsa ctrl+f5 tuşlarına basınız)
 • Doğrudan temin sayfaları yenilenmiştir.
 • Tasarım yarışması kayıtları alınmaya başlamıştır.
 • Bir bakışta ihale sayfasından itirazen şikayet başvurusu ödeme pusulası alınabilmektedir.
 • EKAP’a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler itirazen şikayet ve onbindebeş Kurum payı tahsilatlarını sorgulayabilmektedirler.

26.06.2012

 • İş deneyim belgesi hazırlama ve sorgulama modülleri devreye alınmıştır.

16.05.2012

 • Çevrimiçi Tahsilat Projesinin ilk aşaması tamamlanmış ve devreye alınmıştır.
 • Tıbbi cihaz alımları için TİTUBB belge sorgulama uygulaması devreye alınmıştır. Detaylar için belge sorgulama modülünde yer alan yardım videosunu izleyiniz.

07.05.2012

 • Teyit sayfaları yenilenmiştir
 • Belge Sorgulama modülü devreye alınmıştır.
 • Yeni sonuç ilanları devreye alınmıştır.

13.04.2012

 • Mobil EKAP- Iphone uygulaması devreye alınmıştır.

16.03.2012

09.02.2012

 • Teklif Değerlendirme ekranı ve yeni oturum yapılandırması devreye alınmıştır.
 • İsteklilere açık olan "İhale Ajandası", ihalelerini takip edebilmeleri için idarelere de açılmıştır.
 • Anket uygulaması devreye alınmıştır

09.01.2012

 • EKAP’a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler için ihale ajandası devreye alınmıştır.
 • Kapsama göre (4734, istisna, kapsam dışı) ihale araması yapılabilmektedir.
 • Yeniden yapılanma sonrası kayıtlı idare adları güncellenmiştir.

15.11.2011

 • Sıkça sorulan sorular yenilenmiştir
 • İhale akış diyagramları yenilenmiştir
 • İhtiyaç raporu oluşturulmasında, bütün kalemlerin kısım olarak tanımlanmadığı ihalelerde de , excel dosyasından aktarım yapılabilmektedir
 • Doğrudan temin kalemlerinde güncelleme yapılabilmektedir
 • Tebligat gönderme sayfasında hazırlanan tebligatların içeriği görüntülenebilmektedir

05.10.2011

 • Teklif değerlendirme sayfaları yenilenmiştir
 • Teklif değerlendirmede excel dosyasından aktarım yapılabilmektedir
 • "Tıbbi cihaz alımı sorusuna sehven evet veya hayır cevabı verilmesi", "Sözleşme bedeli değiştirilmesi" ve "Düzeltici işlem sonucu ihalenin statüsünün değiştirilmesi" düzeltmeleri de EKAP üzerinden Kuruma iletilebilmektedir
 • Kesinleşmiş vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu sorgulamaları tekrar yapılabilmekte, geçmiş sorgu sonuçları görülebilmektedir
 • Münferit sözleşmelerde xml dosyaları SGK’ya gönderilebilmektedir
 • Kısa mesaj servisi (SMS) ile idarelere bildirim yapılmaya başlanmıştır

31.07.2011

 • Şartname havuzundan, sektörel bazda doküman araması yapılabilmektedir.
 • Doğrudan temin kalemleri yüklendikten sonra, xml dosyasının içeriği görülebilmektedir.
 • İhale arama sayfasında, OKAS kodlarına göre sektörel arama yapılabilmektedir.
 • Münferit sözleşmelerde, teklif vermeye davet öncesi teyit alınabilmektedir.
 • Teyit sayfaları yenilenmiştir.

05.07.2011

 • EKAP’ta kayıtlı gerçek/tüzel kişilere bildirim ve tebligatlar EKAP üzerinden yapılabilmektedir.
 • Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı ihalelerinde sonuç formu gönderme aşamasında yüklenen xml dosyaların içeriği görüntülenebilmektedir.
 • Yaklaşık maliyet (YM)/Sözleşme Bedeli (SB) oranı 0.1’den küçük veya 10’dan büyük olan ihalelerin sonuç formları gönderilmeden önce uyarı yapılmakta, onay sonrasında gönderime izin verilmektedir.

10.06.2011

 • İhale arama sayfaları yenilenmiştir.
 • İhale sonuç formunda sözleşme bedeli teklif değerlendirmeden otomatik olarak gelmekte, ancak değiştirilebilmektedir.
 • “İşin başlangıç/bitiş tarihi” düzeltmeleri de EKAP üzerinden Kuruma iletilebilmektedir.

12.05.2011

 • İhtiyaç raporu oluşturulmasında, tüm kalemlerin kısım olarak tanımlandığı ihalelerde, excel dosyasından aktarım yapılabilmektedir.
 • İhale süreci tamamlanmış veya iptal edilmiş ihalelerin komisyon üyeleri sistemden otomatik olarak silinmektedir.
 • İhale düzeltme, iptal ve sonuç ilanlarında idare adı doğrudan idari şartnameden alınmaktadır.
 • Teklif değerlendirme işlemlerinin ilk sayfasında asil ve yedek komisyon üyeleri görülebilmektedir.
 • Gerçek/tüzel kişiler için imza yetkilisi ekleme/güncelleme ve yetki kaldırma işlemi yapılabilmektedir.
 • Sözleşme devir bildirimi/teyidi işlemleri kapsam dışı ve istisna kapsamındaki ihalelerde de yapılabilmektedir.
 • Yaklaşık maliyet (YM)/Sözleşme Bedeli (SB) oranı 0.1’den küçük veya 10’dan büyük olan ihalelerin sonuç formları gönderilememektedir. Bu oran kısmi teklife açık olan ihalelerde kısım bazında kontrol edilmektedir.

21.04.2011

 • İhale iptal edildiğinde, ihtiyaç raporu serbest bırakılabilmektedir.
 • "İmza Yetkilisi Ekleme/Güncelleme" Sayfası sisteme eklenmiştir.
 • "Sözleşme Devir İşlemleri" sayfası yenilendi.
 • "Sonuç Formu Gönderme" sayfası yenilendi.

EKAP İstatistikleri

Yatay eksendeki değerler 1/1000 oranında küçültülmüştür.

100

Yasaklı Teyidi
Bildirilen Sözleşme
İhale İlan Sayısı

İhale Dağılım İstatistikleri

Türkiye İhale Dağılım Haritası