Duyurular

23.03.2021 26 Mart 2021 Cuma Günü Planlı Kesinti

Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 26 Mart 2021 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemeyecektir.

24.02.2021 26 Şubat 2021 Cuma Günü Planlı Kesinti

Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 26 Şubat 2021 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemeyecektir.

29.01.2021 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Hesaplanmasında Kullanılacak R katsayısına İlişkin Duyuru

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak R katsayısına ilişkin 27.01.2021 tarihli Kamu İhale Kurulu kararını görmek i&

21.01.2021 Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kamu alımları sisteminin geliştirilmesi amacıyla Kamu İhale Kurumu (KİK) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokol, 11. Kalkınma Planı

20.01.2021 Eşik Değerler Ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2021 Tarihi İtibari ile Güncellenmesi Nedeni ile Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanlara İlişkin EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesine göre, 2021/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 202

EKAP'ta Yenilikler

23.02.2021

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin (ı) bendi kapsamında yapılacak başvuruların EKAP üzerinden hazırlanmasına ve yapılacak başvurularda kullanılmak üzere talep kayıt numarası alınmasına yönelik uygulama devreye alınmıştır.

19.01.2021

 • 18/11/2020 tarihli ve 2020/DK.D-373 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda gerekli teknik geliştirmeler tamamlanmış olup, EKAP'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından istekli olabilecek sıfatını kazanmak için doküman indirme uygulamasının kullanılması mümkün kılınmıştır.

  İmza Sirküleri Sorgulama Hizmeti devreye alınmıştır.

   

20.10.2020

 • Elektronik ihale yöntemi ve pazarlık usulü ile yapılan yapım işi ihalelerinde karma teklif alınabilmesine yönelik geliştirme devreye alınmıştır.

  Tüm alım türlerinde “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”nin ihale dokümanına eklenmesi temin edilmiştir.

  Yapım işi ihalelerinde “Yerli Malı Olma Şartı Aranan Makine, Malzeme ve Ekipman ile Yazılım Listesi” düzenlenmesine ilişkin ekran tasarlanarak, oluşturulan listenin ihale dokümanına eklenmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

  EKAP üzerinde, 30.09.2020 tarih 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Özel Iş Birliği Projeleri ile Lisansli İşler Kapsaminda Gerçekleştirilen Yapim İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkinda Tebliğ”e uygun olarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi amacıyla gerekli geliştirmeler tamamlanmıştır.

  İhale ve ön yeterlik dokümanları, ilanları ile standart formların, 30.09.2020 tarih 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

  İstekli  ana sayfasında yasaklılık durumunun gösterilmesine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

20.08.2020

 • 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Planında “Ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik platform kurulacaktır.” şeklinde yer alan 816.2 numaralı tedbire uygun olacak şekilde, EKAP’ta idarelerin ortak alım için talep toplayabilecekleri ve mevcut ortak alımlara başvuru yapabilecekleri bir ekran oluşturularak devreye alınmıştır.

  Kurumumuz ile T.C. Adalet Bakanlığı arasında kurulan adli sicil entegrasyonu devreye alınmış olup EKAP’ ta idareler tarafından ihale uhdesinde kalan isteklinin adli sicil kaydı sorgulaması yapılabilecektir

  İsteklilerin teklif aşamasında katılım ve yeterlik bilgileri tablosuna eklediği entegrasyondan gelen sorgulama sonuçlarının ilgili idare tarafından görüntülenmesine yönelik geliştirme devreye alınmıştır.

15.05.2020

 • Pazarlık usulü ile yapılan elektronik ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenebilmesi sağlanmıştır.

28.04.2020

 • EKAP üzerinden e-imza kullanılarak idarelere E-Şikayet başvurusu düzenlenmesi devreye alınmıştır.

  İdare ana sayfasına hızlı erişim ve şikayetler paneli eklenmiştir.

  E-Şikayet dilekçesinin e-imza ile imzalanmasının Web üzerinden gerçekleşmesiyle EKAP’ ta ilk defa Web üzerinden imzalama teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır.

18.03.2020

 • EKAP, 16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler ile uyumlu hale getirilmiştir.

  EKAP’ta e-ihale yöntemiyle yapılmayan ihalelerin 05.03.2020 tarihli ve 2020/DK.D-56 sayılı “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılamayacak Hizmet Alımları Listesi” konulu Kamu İhale Kurulu kararına uygun şekilde işlemesini sağlayacak geliştirmeler devreye alınmıştır.

  Elektronik ihalelerde zeyilname yapılması durumunda, bazı durumlarda zeyilname yapılmadan önce verilen teklifler teknik sebepler dolayısıyla açılamamaktaydı. Teklif değerlendirme aşamasında, açılamayan bu tekliflerin idarelerce zeyilname sonrasındaki ihtiyaç raporuyla kısım – kalem bazlı olarak eşleştirilerek açılabilmesine yönelik geliştirmeler devreye alınmıştır.

  Elektronik ihale olarak yapılan açık ihale usulündeki mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinden fiyat dışı unsur kullanılarak sonuçlandırılanlarda fiyat üzerinden elektronik eksiltme yapılması mümkün hale gelmiştir.

  Elektronik Eksiltme İdare İzleme Ekranı revize edilerek bu ekrana “Elektronik Eksiltme Oturum Sonu Teklif Detay Raporu” eklenmiştir.

  Elektronik Eksiltme oturumunun bitmesini müteakip İsteklilerce görüntülenen Elektronik Eksiltme Teklif İşlemleri ekranı revize edilerek, bu ekrana “Elektronik Eksiltme Oturum Sonu Teklif Detay Raporu” eklenmiştir.

21.02.2020

 • Elektronik ihale yöntemiyle ve açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde fiyat üzerinden elektronik eksiltme yapılması mümkün hale getirilmiştir.

  Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin elektronik ihale yöntemiyle yapılabilmesi sağlanmıştır.

  Sistem tarafından oluşturulan "Elektronik Eksiltmeye Davet Edilecek İsteklilerin Belirlenmesine İlişkin Tutanağın” elektronik ihalelerde teklif değerlendirmenin kapalı oturumda gösterilmesi sağlanmıştır.

  Elektronik eksiltme yapılan ve/veya fiyat dışı unsurların da yer aldığı elektronik ihalelerde, bazı alanlarda değişiklik yapıldığında şartname onayının kaldırılması sağlanmıştır.

  Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinin yaklaşık maliyetlerinin güncellenmesinde elektronik eksiltme süreçlerinin kontrolü sağlanmıştır.

  İlgili idarelerce mal ve hizmet alımı ihaleleri için 4734 sayılı Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinin (z) bendi ve (aa) bendi gereğince ihale kaydı yapılabilmesi sağlanmıştır.

  "Ortakçıl Yarışma" tanımı seçilerek tasarım yarışması kaydı yapılabilmesi sağlanmıştır.

  Yardım portalında 2020 yılı için eşik değerler, ilan süreleri ve parasal limitlere ilişkin tabloların güncellenmesi yapılmıştır.

  İhalelerde yaklaşık maliyetin, ihale tarihinden önce, zeyilname yapılmadan güncellenebilmesi yönünde geliştirme yapılmıştır.

  Şikayet dilekçesi kaydı ekranında TCKN ile sorgulama yapılabilmesi sağlanarak, VKN’nin yanında TCKN kullanmak suretiyle de arama yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

  “Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi”nin, ihale dokümanlarının içine eklenmesi sağlanmıştır.

  Mersis ile yapılan entegrasyon sayesinde istekliler “Katılım ve Yeterlik Bilgileri” sorgulama ekranında Ticaret Sicil bilgilerini, idareler ise belge sorgulama ekranında isteklilerin Ticaret Sicil bilgilerini sorgulayabilmektedir.

  Yerli isteklilerin yabancı kişileri platform sorumlusu ve imza yetkilisi olarak ekleyebilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

Elektronik Eksiltme

Tüm Elektronik Eksiltme Verileri

 • format_line_spacing

  Kazananın Değiştiği Eksiltme Sayısı

  3997
 • edit

  İhale Sayısı

  3593
 • business

  İdare Sayısı

 • people

  E-Eksiltmeye Katılan İstekli Sayısı

 • Sağlanan Tasarruf Miktarı

  1 Milyar
Toplam

20567 arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Ekap Akademi

Kamu İhale Kurumunda dijital dönüşüm devam ediyor, EKAP Akademi açılıyor!

EKAP Öğreniyorum: Elektronik Kamu Alımları Platformunun kullanımına ilişkin uygulamalı anlatımlar,
Uzmana Sor: Uygulamada yaşanan sorunlara uzmanından cevaplar,
e-Öğrenme: Kamu ihale mevzuatına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi,
Duyuru / Bilgilendirme: Mevzuat değişiklikleri ve ihale uygulamalarındaki yeniliklere dair en güncel haberler,

Ücretsiz, zamanında ve kolay erişim için Kamu İhale Kurumu Resmi Youtube kanalı yakında aktif olacaktır.

İçeriklere yönelik öneri ve sorularınız için: ekapakademi@kik.gov.tr