Duyurular

29.03.2023 Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı İhalelerinde Tasarım, Üretim, Montaj, Test, Devreye Alma vb. Etaplara/Kısımlara İlişkin Yapılan Ara Hakediş Ödemeleri İçin Fiyat Farkı Hesaplanıp Hesaplanamayacağı Hususunda Alınan 22.03.2023 Tarihli ve 2023/DK.D-78 Sayılı Kurul Kararı

Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı İhalelerinde Tasarım, Üretim, Montaj, Test, Devreye Alma vb. Etaplara/Kısımlara İlişkin Yapılan Ara Hakediş Ödemeleri İçin Fiyat Fark

08.03.2023 Sözleşmenin Feshi Halinde Sigorta Giderlerinin Karşılanması Hususunda Alınan 01/03/2023 tarihli ve 2023/DK-56 Sayılı Kurul Kararı

Sözleşmenin Feshi Halinde Sigorta Giderlerinin Karşılanması Hususunda Alınan 01/03/2023 tarihli ve 2023/DK-56 Sayılı Kurul Kararı

08.03.2023 Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı

8 Mart 2023 tarihli ve 32126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklerle Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş De

07.03.2023 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı

7 Mart 2023 tarihli ve 32125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Mart 2023 tarihli ve 6902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet al

EKAP'ta Yenilikler

13.01.2023

 • İhale ve ön yeterlik dokümanları, ihale ve ön yeterlik ilanları ile standart formların, 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 13.01.2023 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

06.01.2023

 • Elektronik ihalelerde idari şartnamenin 7.5.4 maddesinde yer verilen belgelerin tek tek alınmasını ve yeterlik bilgileri tablosuna bu belgelerin otomatik olarak yansıtılmasını sağlayan geliştirme devreye alınmıştır.

 • Elektronik ihalelerde yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin bilgilerin doldurulmadan e-teklif verilememesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • 03/11/2022 tarihli ve 2022/DK.D-397 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı gereğince, hizmet alımı ihalelerinde eşit tekliflerin değerlendirmesinde, istekli tarafından ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının tespitinde, imzalanan sözleşmelerin tasfiye, fesih ve devir nedenleriyle iş tamamlanmadan sonlandırılması durumunda idarelerce Kuruma bildirilen ilk sözleşme tutarlarının değil, feshedilmiş/tasfiye edilmiş/devredilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarının düşülerek hesaplanan sözleşme tutarının dikkate alınmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

21.11.2022

 • Kamu İhale Kurumunun itirazen şikâyet başvurularını inceleme görevi kapsamında, ihale işlem dosyalarının idarelerce EKAP üzerinden hazırlanarak Kamu İhale Kurumuna gönderilmesine imkân tanıyan geliştirme devreye alınmıştır.

03.10.2022

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’ne 18.05.2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen “Elektronik ihale zorunluluğu” başlıklı Ek Madde 2’nin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile ve açık ihale usulü ile gerçekleştirdikleri ihalelerden 03.10.2022 tarihi veya sonrasında ilân edilenlerin / davet yapılanların elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu olmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Ortak alımların elektronik ihale yöntemiyle yapılabilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihaleler açısından, 23 Şubat 2022 tarihli ve 5202 sayılı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımları, Hizmet Alımları ve Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapan Esaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda EKAP’ta gerekli geliştirmeler devreye alınmıştır. 

Elektronik Eksiltme

Tüm Elektronik Eksiltme Verileri

 • format_line_spacing

  Kazananın Değiştiği Eksiltme Sayısı

  5265
 • edit

  İhale Sayısı

  5570
 • business

  İdare Sayısı

 • people

  E-Eksiltmeye Katılan İstekli Sayısı

 • Sağlanan Tasarruf Miktarı

  2 Milyar
Toplam

28053 arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Ekap Akademi

Kamu İhale Kurumunda dijital dönüşüm devam ediyor, EKAP Akademi açılıyor!

EKAP Öğreniyorum: Elektronik Kamu Alımları Platformunun kullanımına ilişkin uygulamalı anlatımlar,
Uzmana Sor: Uygulamada yaşanan sorunlara uzmanından cevaplar,
e-Öğrenme: Kamu ihale mevzuatına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi,
Duyuru / Bilgilendirme: Mevzuat değişiklikleri ve ihale uygulamalarındaki yeniliklere dair en güncel haberler,

Ücretsiz, zamanında ve kolay erişim için Kamu İhale Kurumu Resmi Youtube kanalı yakında aktif olacaktır.

İçeriklere yönelik öneri ve sorularınız için: ekapakademi@kik.gov.tr