Duyurular

İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Listeler

13.11.2018 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” ...

01/11/2018 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

30.10.2018 - 19/06/2018 tarihli ve 30453 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama y...

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ : ELEKTRONİK İHALE UYGULAMALARI YAYGINLAŞIYOR

19.06.2018 - Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri 19.06.2018 tarihli ...

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE BİLGİLERİNE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI

02.05.2018 - Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde iş tanımı ve ihale bilgilerinin EKAP&rs...

EKAP'ta Yenilikler

19.07.2018

  • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubunun, tekliflerin elektronik ortamda alınmadığı ihalelerde de kullanılabilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

  • Başvuru veya teklif zarfında sunulmayacak belgelerin, EKAP’ta ilan edilen listeden kontrol edilmesine yönelik geliştirilen sayfa devreye alınmıştır. Sunulmayacak belgeler tablosunun aday veya istekliler tarafından ihale dokümanı ekinde görülebilmesi sağlanmıştır.

  • Yerli malına fiyat avantajı uygulanan ihalelerde birbirini tamamlayan veya teknik zorunluluklar nedeniyle birlikte alınması gereken mal kalemlerine aynı kısımda yer verilebilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği değişikliğine göre belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına yer verilecek şekilde ilgili geliştirmenin devreye alınması sağlanmıştır.

  • Açık ihale usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında olan mal alımı ihalelerinde ve açık ihale usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin elektronik ortamda beyan usulü ile alınabilmesine yönelik değişiklikler devreye alınmıştır.

  • Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri, Danışmanlık Hizmet Alımı ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri kapsamındaki tip idari şartname değişiklikleri geliştirilerek devreye alınmıştır.

  • İhale Komisyon Kararı standart formunda sınır değer ve yaklaşık maliyet gösterimine ilişkin değişiklikler tamamlanmıştır.

  • Geçici Kefalet Senedi, Kesin Kefalet Senedi, Avans Kefalet Senedi, Kesin Hesap Kefalet Senedi, Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi standart formlarının ihale dokümanına eklenmesi sağlanmıştır.

EKAP İstatistikleri

Yatay eksendeki değerler 1/1000 oranında küçültülmüştür.

100

Yasaklı Teyidi
Bildirilen Sözleşme
İhale İlan Sayısı

İhale Dağılım İstatistikleri

Türkiye İhale Dağılım Haritası