Duyurular

Registration of Foreign Natural and Legal Persons on Electronic Public Procurement Platform (EKAP)

18.02.2019 - The second paragraph of Article 7 of the Electronic Procurement Implementation Regulation regarding ...

8 Şubat 2019 Cuma Günü Planlı Kesinti

08.02.2019 - Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle  8 Şubat Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasın...

E-İhalede Parasal Sınır Kalktı

02.01.2019 - 19/06/2018 tarihli ve 30453 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenle...

Yabancı Uyruklu Gerçek Ve Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydı

13.12.2018 - Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) ka...

Singapur’da Yapılan İhalelere İlişkin İlanlar

20.11.2018 - 14 Kasım 2015 tarihinde imzalanan Türkiye ile Singapur arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 15 ...

EKAP'ta Yenilikler

25.12.2018

  • EKAP’ta yer alan sunulmayacak belgeler listesine  "Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi", "TÜRKAK Tarafından Akredite Edilen Belgeler", "TSE Belgesi", "EPDK Tarafından Verilen Lisanslar" ve "Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi" eklenmiştir. Sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla söz konusu listede yer alan belgelerin, başvuru veya teklif zarfında sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Sunulmayacak belgeler listesinde yer alan katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme,  sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılmaktadır.

  • İhale tarihinden önce EKAP’tan zeyilname bildirimi, dokümana açıklama ekleme veya şikayete cevap tebligatları yapılırken idare yetkililerince, istekli olabileceklerin/isteklilerin bilgilerinin görüntülenememesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

13.12.2018

  • 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine  göre gerçekleştirilen ve ilan yapılmayan pazarlık usulü ihalelerde; idarelerce EKAP’tan “Doküman almaya ve teklif vermeye davet” tebligatı gönderilen gerçek/tüzel kişilerin, ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza ile indirebilmeleri sağlanmıştır.

  • Gerçek/tüzel kişilerin; sunulmayacak belgeler tablosunu, EKAP’ta yer alan/entegrasyonlarla alınan bilgileri kullanarak oluşturabilmeleri sağlanmıştır. Detaylı bilgi için kılavuzu inceleyiniz.

  • 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan hizmet alımı ihalelerinde; ihale kayıt aşamasında belirlenen, işin gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği bilgisinin ihale kayıt edildikten sonra veya zeyilname ile değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

  • İdarelerce görüntülenebilen ihale iptal bilgilerine ilişkin rapora ihale iptalinin ihale tarihinden önce mi yoksa sonra mı yapıldığı; ihale bilgilerine ilişkin rapora ise  pazarlık usulü ihalelerin Kanunun 21 inci maddesinin hangi bendine göre yapıldığı bilgileri eklenmiştir.

29.11.2018

  • EKAP'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin, bilanço ve gelir tablosu bilgilerine EKAP üzerinden ulaşması mümkün hale gelmiştir. İhalenin niteliğine göre, Sunulmayacak Belgeler Tablosu veya Yeterlik Bilgileri Tablosunda hangi yıllara ilişkin verilerin esas alınacağı bilgisi ile birlikte bilanço ve gelir tablosuna ait teyit kriterlerinin beyan edilmesi durumunda, bu belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır.

01.11.2018

  • Kamu alımlarında rekabetin arttırılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, geçerli teklif sahibi isteklilerin elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatlar üzerinden yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan elektronik eksiltme uygulaması devreye alınmıştır.

EKAP İstatistikleri

Yatay eksendeki değerler 1/1000 oranında küçültülmüştür.

100

Yasaklı Teyidi
Bildirilen Sözleşme
İhale İlan Sayısı

İhale Dağılım İstatistikleri

Türkiye İhale Dağılım Haritası