Duyurular

25.01.2023 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi İçin Alınan 18/01/2023 Tarihli ve 2023/DK.D-27 Sayılı Kurul Kararı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi İçin Alınan 18/01/2023 Tarihli ve 2023/DK.D-

23.01.2023 Eşik Değerler ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2023 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeni ile Kamu İhale Bülteni’nde Yayımlanacak İlanlara İlişkin EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesine göre, 2023/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2023 tarihinden ge

16.01.2023 Kamu İhale Bülteni’nde Yayımlanacak İhale İlanlarının Yayın Ücreti

Kamu İhale Kurulu’nun 11/01/2023 tarihli ve 2023/DK.D-12 sayılı kararı ile Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanacak ihale ilanlarının yayın ücreti güncellenmiştir.  Anıla

16.01.2023 Yapim İşlerinde Yerli Mali Olmasi Şarti Getirilen Makine Ve Ekipmanlara İlişkin Duyuru

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde;  Yapım işi ihalelerinde malzemelere ilişkin &Cc

16.01.2023 İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Liste

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde;  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta

EKAP'ta Yenilikler

13.01.2023

 • İhale ve ön yeterlik dokümanları, ihale ve ön yeterlik ilanları ile standart formların, 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 13.01.2023 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

06.01.2023

 • Elektronik ihalelerde idari şartnamenin 7.5.4 maddesinde yer verilen belgelerin tek tek alınmasını ve yeterlik bilgileri tablosuna bu belgelerin otomatik olarak yansıtılmasını sağlayan geliştirme devreye alınmıştır.

 • Elektronik ihalelerde yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin bilgilerin doldurulmadan e-teklif verilememesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • 03/11/2022 tarihli ve 2022/DK.D-397 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı gereğince, hizmet alımı ihalelerinde eşit tekliflerin değerlendirmesinde, istekli tarafından ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının tespitinde, imzalanan sözleşmelerin tasfiye, fesih ve devir nedenleriyle iş tamamlanmadan sonlandırılması durumunda idarelerce Kuruma bildirilen ilk sözleşme tutarlarının değil, feshedilmiş/tasfiye edilmiş/devredilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarının düşülerek hesaplanan sözleşme tutarının dikkate alınmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

21.11.2022

 • Kamu İhale Kurumunun itirazen şikâyet başvurularını inceleme görevi kapsamında, ihale işlem dosyalarının idarelerce EKAP üzerinden hazırlanarak Kamu İhale Kurumuna gönderilmesine imkân tanıyan geliştirme devreye alınmıştır.

03.10.2022

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’ne 18.05.2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen “Elektronik ihale zorunluluğu” başlıklı Ek Madde 2’nin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile ve açık ihale usulü ile gerçekleştirdikleri ihalelerden 03.10.2022 tarihi veya sonrasında ilân edilenlerin / davet yapılanların elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu olmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Ortak alımların elektronik ihale yöntemiyle yapılabilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihaleler açısından, 23 Şubat 2022 tarihli ve 5202 sayılı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımları, Hizmet Alımları ve Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapan Esaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda EKAP’ta gerekli geliştirmeler devreye alınmıştır. 

Elektronik Eksiltme

Tüm Elektronik Eksiltme Verileri

 • format_line_spacing

  Kazananın Değiştiği Eksiltme Sayısı

  5265
 • edit

  İhale Sayısı

  5570
 • business

  İdare Sayısı

 • people

  E-Eksiltmeye Katılan İstekli Sayısı

 • Sağlanan Tasarruf Miktarı

  2 Milyar
Toplam

28053 arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Ekap Akademi

Kamu İhale Kurumunda dijital dönüşüm devam ediyor, EKAP Akademi açılıyor!

EKAP Öğreniyorum: Elektronik Kamu Alımları Platformunun kullanımına ilişkin uygulamalı anlatımlar,
Uzmana Sor: Uygulamada yaşanan sorunlara uzmanından cevaplar,
e-Öğrenme: Kamu ihale mevzuatına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi,
Duyuru / Bilgilendirme: Mevzuat değişiklikleri ve ihale uygulamalarındaki yeniliklere dair en güncel haberler,

Ücretsiz, zamanında ve kolay erişim için Kamu İhale Kurumu Resmi Youtube kanalı yakında aktif olacaktır.

İçeriklere yönelik öneri ve sorularınız için: ekapakademi@kik.gov.tr