İhale Komisyon Üyeleri Başarıyla Kaydedildi

Duyurular

Vergi Matrahı Sorgulamaları Hakkında Bilgilendirme

26.03.2015 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında ...

Kapsam Dışı / İstisna İlan İşlemleri ile İlgili Önemli Hususlar

10.03.2015 - Kapsam Dışı/İstisna ilan işlemleri ile ilgili belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. ...

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin 1 Şubat 2015 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeniyle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanlarda Dikkat Edilecek Hususlar

29.01.2015 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi&rdquo...

01.01.2015 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

30.12.2014 - 07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmelikle...

Kamu İhale Genel Tebliği İle Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru

27.10.2014 - 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Ba...

EKAP'ta Yenilikler

27.03.2015

 • İhtiyaç raporunda kullanılan OKAS kodlarında sık kullanılan branşların hızlı seçilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

 • Düzeltme istekleriyle ilgili olarak aşağıda belirtilen konularda Kamu İhale Kurumuna yazı gönderilmeden işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

  • Belli istekliler arası ihale usulünde, ihalenin Ön Yeterlik Aşamasına Geri Getirilmesi için düzeltme isteği EKAP üzerinden gönderilebilecektir.
  • EKAP’a İhale Komisyonunda Değişiklik Yapılmasına yönelik düzeltme isteği gönderme seçeneği eklenmiştir.
  • Doküman satış kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişiler için sehven giriş yapılmasından dolayı doküman satış ve istekli kaydının farklı olmasından kaynaklanan sorunlar için düzeltme isteği gönderme seçeneği eklenmiştir.

10.03.2015

 • Mahkeme Kararı veya KİK Kararı üzerine tasfiye edilmiş ihalelere ilişkin kayıt işlemleri “Sözleşme Fesih” sayfasına eklenmiş ve buna bağlı iş deneyim belgesi düzenleme işlemleri EKAP'ta devreye alınmıştır.

 • Düzeltme/İlan İade isteği gönderme ekranına “Teklif Zarfı Silme İşleminin Yapılabilmesi” ve “İhale Dokumanı Satış İşleminin Yeniden Yapılması” seçenekleri eklenmiştir.

 • Herhangi bir istekli tarafından teklif verilmeyen kısımların toplu olarak iptal edilmesine ilişkin uygulama teklif değerlendirme ekranlarına eklenmiştir.

 • Sözleşmesi bulunmayan tüm kısımlara ait teklif bilgilerinin topluca silinmesine ilişkin uygulama teklif değerlendirme ekranlarına eklenmiştir.

 • Kapsam Dışı/İstisna ihalelerin ihale ilanları ve düzeltme ilanları ile ilgili ihale tarihi değiştirme ve süre kontrolleri devreye alınmıştır.

 • Teklif değerlendirme ekranlarında oluşturulan standart formlara komisyon üyelerinin isimlerinin sistem tarafından eklenmesine başlanmıştır.

 • Ortak girişim olarak teklif veren ancak teklif zarfından iş ortaklığı/konsorsiyum beyannamesi çıkmayan isteklilerle ilgili kayıtlar teklif değerlendirme sayfalarına eklenmiştir.

10.12.2014

 • EKAP’a kayıtlı Gerçek ve Tüzel kişiler, idarelerce adlarına düzenlenmiş iş deneyim belgelerini EKAP’a giriş yaparak görüntüleyebilmektedir.

 • İhtiyaç raporu oluşturulurken ürün birimlerinin standart kategorilerden seçilmesi sağlanmıştır.

 • EKAP kullanımına ilişkin video yardım, sıkça sorulan sorular, yardım kılavuzlarını sunan yardım portalı açılmıştır.

 • EKAP’ta tebligat uygulaması 08.12.2014 tarihi itibarı ile devreye alınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

01.09.2014

13.05.2014

 • Belli İstekliler Arası İhale usulünde önyeterlik sürecinin işletilebilmesi için geliştirmeler tamamlanarak devreye alınmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

 • Tekliflerin elektronik ortamda alınıp değerlendirildiği münferit sözleşme sürecinde teklif değerlendirme, tebligat ve sonuç formu işlemlerinde sehven işlem yapılması halinde düzeltici işlem yapılması için gerekli geliştirmeler yapılarak devreye alınmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

 • "Doküman Alanların Listelenmesi" ekranında E-imza ve M-imza ile doküman indirenlerin belirlenen koşullar sağlanmadığı sürece, gösterilmemesi sağlanmıştır.

 • Doğrudan temin yöntemiyle yapılan istisna kapsamındaki alımların girişlerinin yapılabilmesi için yeni ekran geliştirilmiştir.

 • Tekliflerin elektronik ortamda alınıp değerlendirildiği münferit sözleşmelerde kalem sınırlaması 25’ten 50’ye çıkartılmıştır.

28.11.2013

 • 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri ile getirilen yeni düzenlemeler ilgili modüllere aktarılmıştır.

 • EKAP ara yüzü yenilenmiştir

 • Yasaklılık teyidi alma sayfaları yenilenmiş ve teyit alma mekanizması daha pratik hale getirilmiştir.

 • Hakediş ödeme kayıtları Sözleşme Uygulamaları içerisinde alınmaya başlanmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

20.09.2013

 • Pilot idarelerce kullanılan çerçeve anlaşmalar kapsamındaki münferit sözleşmeler için e-teklif hazırlama, e-teklif gönderme, e-teklif değerlendirme ve e-tebligat uygulamalarında iyileştirmeler yapılmıştır.

 • İhale ilanı KIK bültenlerinde yayınlanan istisna-kapsam dışı ihalelerin dokümanları EKAP’a yüklenebilmekte ve bir bakışta ihale sayfasından görüntülenebilmektedir.

22.07.2013

 • İhale Bilgi Sorgulama modülü devreye alınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz. 

 • M-EKAP iOS (iPhone/iPad) ve Android uygulamalarına aşağıdaki özellikler eklenmiştir:

  • EKAP’a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler mobil cihazlardan m-imzalarını kullanarak ihale dokümanlarını indirebilmektedir,
  • E-imza/m-imza Kullanılarak İhale Dokümanı İndirme Tutanak Çıktıları sorgulanabilmekte ve görülebilmektedir,
  • İhale arama ekranları yenilenmiştir,
  • Kurul karar tutanak sorgulama uygulaması yenilenmiştir,
  • Yaklaşık maliyete göre ihale kuralları sorgulanabilmektedir.

19.06.2013

 • Pilot idarelerde uygulanmak üzere, ihalesi 1.12.2012 tarihinden sonra ilan edilmiş çerçeve anlaşmalar kapsamındaki münferit sözleşmeler için e-teklif hazırlama, e-teklif gönderme, e-teklif değerlendirme ve e-tebligat uygulamaları devreye alınmıştır. Sisteme giriş yaptıktan sonra, “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altındaki ”E-Münferit Süreci Yardım Sayfası” bağlantısı üzerinden, kullanım kılavuzları ve yardım videolarına ulaşabilirsiniz.

 • EKAP ana sayfası yenilenmiştir.

 • İhale ajandasına eklenebilecek ihale limiti 200’e çıkarılmıştır.

 • Platform sorumlusu ve diğer kullanıcılar arası mesajlaşma işlemleri uygulaması devreye alınmıştır.

 • İhale komisyonu üyelerine görevli oldukları ihalelerde birinci oturum sonrası yasaklılık teyidi alma yetkisi verilmiştir.

08.05.2013

 • Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımlarında TİTUBB üzerinden ürün/firma/bayi kayıt ve onay sorgulamaları yapılabilmektedir.
  Detaylar için “Belge Sorgulama” uygulamasında yer alan yardım videosunu inceleyiniz.

 • İstisna/kapsam dışı ihalelerde EKAP üzerinden yürütülecek işlemlere ilişkin kullanım kılavuzu hazırlanmıştır. İndirmek için tıklayınız.

06.05.2013

 • Şartname Havuzu gerçek ve tüzel kişilere açılmıştır.

13.04.2013

 • Ön yeterlik/ihale dokümanı hazırlama sayfaları 13.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliklerine göre düzenlenmiştir.

 • Teklif değerlendirme ve teyit sayfaları 13.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren tebliğ değişikliklerine göre yenilenmiştir.

21.03.2013

 • M-EKAP iOS (iPhone/iPad) ve Android uygulamalarına aşağıdaki özellikler eklenmiştir:

 • Yasaklı Sorgulama, mevzuat arama, itirazen şikâyet başvurusu sorgulama ekranları eklenmiştir,

 • Detaylı ihale arama ekranına ihale ili kriter seçimi eklenmiştir,

 • İhale arama sonuç listesi ara yüzü yenilenmiş, ihale türüne göre ikonlar eklenmiştir,

 • İhale detay ekranında tüm ilan türlerinin (ihale ilanı, sonuç ilanı, düzeltme ilanı) görüntülenmesi sağlanmıştır,

 • KİK Bültenleri ekranında sonuç bültenlerinin ayrı listelenmesi sağlanmıştır,

 • Doküman indirme ara yüzü eklenmiştir.

27.02.2013

 • "Yaklaşık Maliyet ve Eşik Değer / Parasal Limit İlişkileri Şeması" İhale Akış Diagramları bölümüne eklenmiştir.

18.02.2013

 • Bir bakışta ihale sayfasında yüklenicilerin üzerinde kalan kısımlar görülebilmektedir.

 • İhale sonuç ilanlarına Kamu İhale Bülteni içerisinde ayrı bir dosya içerisinden ulaşılabilmektedir.

 • İstisna/kapsam dışı ihaleler ile KSP’den aktarılan ihalelere ilişkin onbindebeş Kurum payı tahsilat girişi uygulaması başlatılmıştır.

31.01.2013

 • EKAP’ta kayıtlı ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamındaki sözleşmelere ilişkin iş artışı/iş eksilişi/fiyat farkı/sözleşme feshi kayıt ve sorgulama modülleri ile “Bir Bakışta Sözleşme” uygulaması devreye alınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

14.12.2012

01.12.2012

 • Güvenlik ayarları eklenmiştir.

 • Teklif değerlendirme sayfaları yenilenmiştir.

 • Mobil EKAP uygulamaları güncellenmiştir.

 • EKAP ana sayfası yenilenmiştir.

 • Çerçeve anlaşma bilgileri sayfaları yenilenmiştir.

 • Teyit formu doldurma / sorgulama ekranları yenilenmiştir.

 • İhale arama sayfaları yenilenmiştir.

27.09.2012

 • Mobil EKAP- iPad uygulaması devreye alınmıştır.

19.09.2012

26.07.2012

 • EKAP sayfa tasarımı yenilenmiştir. (tarayıcınızda sayfa görüntüsü bozuk çıkıyorsa ctrl+f5 tuşlarına basınız)
 • Doğrudan temin sayfaları yenilenmiştir.
 • Tasarım yarışması kayıtları alınmaya başlamıştır.
 • Bir bakışta ihale sayfasından itirazen şikayet başvurusu ödeme pusulası alınabilmektedir.
 • EKAP’a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler itirazen şikayet ve onbindebeş Kurum payı tahsilatlarını sorgulayabilmektedirler.

26.06.2012

16.05.2012

 • Çevrimiçi Tahsilat Projesinin ilk aşaması tamamlanmış ve devreye alınmıştır.
 • Tıbbi cihaz alımları için TİTUBB belge sorgulama uygulaması devreye alınmıştır. Detaylar için belge sorgulama modülünde yer alan yardım videosunu izleyiniz.

07.05.2012

 • Teyit sayfaları yenilenmiştir
 • Belge Sorgulama modülü devreye alınmıştır.
 • Yeni sonuç ilanları devreye alınmıştır.

13.04.2012

 • Mobil EKAP- Iphone uygulaması devreye alınmıştır.

16.03.2012

09.02.2012

 • Teklif Değerlendirme ekranı ve yeni oturum yapılandırması devreye alınmıştır.
 • İsteklilere açık olan "İhale Ajandası", ihalelerini takip edebilmeleri için idarelere de açılmıştır.
 • Anket uygulaması devreye alınmıştır

09.01.2012

 • EKAP’a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler için ihale ajandası devreye alınmıştır.
 • Kapsama göre (4734, istisna, kapsam dışı) ihale araması yapılabilmektedir.
 • Yeniden yapılanma sonrası kayıtlı idare adları güncellenmiştir.

15.11.2011

 • Sıkça sorulan sorular yenilenmiştir
 • İhale akış diyagramları yenilenmiştir
 • İhtiyaç raporu oluşturulmasında, bütün kalemlerin kısım olarak tanımlanmadığı ihalelerde de , excel dosyasından aktarım yapılabilmektedir
 • Doğrudan temin kalemlerinde güncelleme yapılabilmektedir
 • Tebligat gönderme sayfasında hazırlanan tebligatların içeriği görüntülenebilmektedir

05.10.2011

 • Teklif değerlendirme sayfaları yenilenmiştir
 • Teklif değerlendirmede excel dosyasından aktarım yapılabilmektedir
 • "Tıbbi cihaz alımı sorusuna sehven evet veya hayır cevabı verilmesi", "Sözleşme bedeli değiştirilmesi" ve "Düzeltici işlem sonucu ihalenin statüsünün değiştirilmesi" düzeltmeleri de EKAP üzerinden Kuruma iletilebilmektedir
 • Kesinleşmiş vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu sorgulamaları tekrar yapılabilmekte, geçmiş sorgu sonuçları görülebilmektedir
 • Münferit sözleşmelerde xml dosyaları SGK’ya gönderilebilmektedir
 • Kısa mesaj servisi (SMS) ile idarelere bildirim yapılmaya başlanmıştır

31.07.2011

 • Şartname havuzundan, sektörel bazda doküman araması yapılabilmektedir.
 • Doğrudan temin kalemleri yüklendikten sonra, xml dosyasının içeriği görülebilmektedir.
 • İhale arama sayfasında, OKAS kodlarına göre sektörel arama yapılabilmektedir.
 • Münferit sözleşmelerde, teklif vermeye davet öncesi teyit alınabilmektedir.
 • Teyit sayfaları yenilenmiştir.

05.07.2011

 • EKAP’ta kayıtlı gerçek/tüzel kişilere bildirim ve tebligatlar EKAP üzerinden yapılabilmektedir.
 • Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı ihalelerinde sonuç formu gönderme aşamasında yüklenen xml dosyaların içeriği görüntülenebilmektedir.
 • Yaklaşık maliyet (YM)/Sözleşme Bedeli (SB) oranı 0.1’den küçük veya 10’dan büyük olan ihalelerin sonuç formları gönderilmeden önce uyarı yapılmakta, onay sonrasında gönderime izin verilmektedir.

10.06.2011

 • İhale arama sayfaları yenilenmiştir.
 • İhale sonuç formunda sözleşme bedeli teklif değerlendirmeden otomatik olarak gelmekte, ancak değiştirilebilmektedir.
 • “İşin başlangıç/bitiş tarihi” düzeltmeleri de EKAP üzerinden Kuruma iletilebilmektedir.

12.05.2011

 • İhtiyaç raporu oluşturulmasında, tüm kalemlerin kısım olarak tanımlandığı ihalelerde, excel dosyasından aktarım yapılabilmektedir.
 • İhale süreci tamamlanmış veya iptal edilmiş ihalelerin komisyon üyeleri sistemden otomatik olarak silinmektedir.
 • İhale düzeltme, iptal ve sonuç ilanlarında idare adı doğrudan idari şartnameden alınmaktadır.
 • Teklif değerlendirme işlemlerinin ilk sayfasında asil ve yedek komisyon üyeleri görülebilmektedir.
 • Gerçek/tüzel kişiler için imza yetkilisi ekleme/güncelleme ve yetki kaldırma işlemi yapılabilmektedir.
 • Sözleşme devir bildirimi/teyidi işlemleri kapsam dışı ve istisna kapsamındaki ihalelerde de yapılabilmektedir.
 • Yaklaşık maliyet (YM)/Sözleşme Bedeli (SB) oranı 0.1’den küçük veya 10’dan büyük olan ihalelerin sonuç formları gönderilememektedir. Bu oran kısmi teklife açık olan ihalelerde kısım bazında kontrol edilmektedir.

21.04.2011

 • İhale iptal edildiğinde, ihtiyaç raporu serbest bırakılabilmektedir.
 • "İmza Yetkilisi Ekleme/Güncelleme" Sayfası sisteme eklenmiştir.
 • "Sözleşme Devir İşlemleri" sayfası yenilendi.
 • "Sonuç Formu Gönderme" sayfası yenilendi.

EKAP İstatistikleri

Yatay eksendeki değerler 1/1000 oranında küçültülmüştür.

100

Yasaklı Teyidi
Bildirilen Sözleşme
İhale İlan Sayısı

İhale Dağılım İstatistikleri

Türkiye İhale Dağılım Haritası