İmza Beyannamesi Sunulması Gerekirken İmza Sirkülerinin Sunulması Durumu

Aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından imza beyannamesi sunulması gerekirken imza sirkülerinin sunulduğu durumlarda;

İhalelere katılım veya aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ya da ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurularında, imza beyannamesi yerine imza sirküleri sunulmasının  (söz konusu imza sirkülerinin yukarıda sayılan işlemlerde sunulan ilgili belgeyi imzalayan imzaya yetkili kişilerin tatbik imzasını göstermesi kaydıyla) ilgisine göre aday, istekli veya istekli olabileceklerin tekliflerinin reddedilmesi ya da değerlendirme dışı bırakılmasına veyahut ihalelere yönelik başvurularının uygun bulunmamasına gerekçe oluşturmayacağına, 

Oybirliği ile karar verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.