KAMU İHALE MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 13 Eylül 2019 tarihli ve 308887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile;

  • 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında belirlenen hedef doğrultusunda; elektronik ihale uygulamasının yaygınlaştırılmasını teminen, hâlihazırda yalnızca açık ihale usulü ile 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (f) bendine göre gerçekleştirilen ihalelerde kullanılabilen e-ihalenin, tüm ihale usullerinde kullanımı mümkün hale getirilmiştir.
  • Aday ve isteklilerin yeterliklerini, yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeleri ihtiva eden sertifikalar ile tevsik edebileceği ve buna ilişkin esasların Kurumca belirleneceği düzenlenmiştir.
  • Danıştay 13. Dairesi kararı gereğince belli istekliler arası ihale usulünde, adaylar tarafından, ön yeterlilik için son başvuru tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirlenen hallerde bulunulmadığına ilişkin belgelerin sunulması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.
  • Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından enerji arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek yapım işi ve mal alımı ihalelerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebileceği düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.