HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE BİLGİLERİNİN EKAP’A KAYDEDİLMESİ

        31.3.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

        Hizmet alımı ihalelerinde, EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihale hazırlık işlemlerinde; ihalede işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, işin sürekli nitelik taşıyıp taşımadığı gibi bilgileri içeren formun idareler tarafından doldurulması ve formun bir örneğinin ihale işlem dosyasında saklanması gerektiğine yönelik düzenleme yürürlüğe girmiştir.

        Ayrıca, forma işlenecek olan işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı bilgisinin, ihale dokümanında personel sayısı ve işçilik ücretine ilişkin düzenleme olup olmadığına ya da işçilerin tam ve/veya kısmi zamanlı çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan işçilik girdisi hesaplanmak suretiyle belirlenmesi ve buna ilişkin bilgi ve belgelere yaklaşık maliyet hesap cetveli ekinde yer verilmesi gerekmektedir.

       4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında hizmet alımının, personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığının tespiti, bu formda yer alan beyanlar esas alınarak yapılacaktır. 

       İdarelerin EKAP üzerinden yapacakları ihale dokümanı hazırlık işlemlerini, anılan düzenleme çerçevesinde yürütmeleri önem arz etmektedir.