Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 26/1/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Uygulanmaya başlama süresi” başlıklı geçici maddelerinde değişiklik yapılarak, elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceğine ilişkin 30.9.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış değişikliklerin, gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. (http://ihale.gov.tr/Duyuru/396/elektronik_ihale_yontemiyle_yapilan_ihalelerde_elektronik_gecici_teminat_mektubunun_kullanilmasina_iliskin_duyuru.html )

Bu çerçevede, 24.05.2021 tarih ve 2021/DK.D-116 Kurul kararı ile, ilan veya duyuru tarihi 8.6.2021 ve bu tarihten sonra olan ve elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde aday veya istekliler tarafından teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak yalnızca Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 nci maddesine göre düzenlenen elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceğine karar verilmiştir. 

İlgililerce, ilan veya duyuru tarihi 8.6.2021 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde anılan düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.