Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge

Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 1/1/2018 tarihi itibariyle Kurumumuz sorumluluğundaki Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) bilgi amaçlı olarak kaydedilmesine yönelik uygulama başlatılmıştır. Bu kapsamda 19/12/2017 tarihli ve 2017/DK.D-413 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe konan Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir.

Konuyla ilgili olarak yukarıda atıf yapılan Yönetmelik maddesinde 19/6/2018 tarih ve 30453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Anılan değişikliğe uyum sağlanması ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun uygulanmasına yönelik Kuruma iletilen hususların çözüme kavuşturulması  amacıyla Kamu İhale Kurulunun 5/7/2018 tarihli ve 2018/DK.D-156 sayılı kararı ile 2017/DK.D-413 sayılı Kurul Kararı eki Yönerge yürürlükten kaldırılmış ve yeni bir Yönerge yürürlüğe alınarak, kayıt yöntemine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Bu çerçevede;

 

Kapsamdaki iş deneyim belgelerini kayıt ettirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler iş deneyim belgesi ile bu belgeye dayanak sözleşme, işin kabul tutanakları ve başvuru yapmaya yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgeleri, EKAP üzerinden temin edilecek Talep Formu’na ekleyerek başvuruda bulunacaklardır.
Talep formu ekinde yer alacak iş deneyim belgesi ve başvuru yapmaya yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgeler, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde öngörülen usule uygun olarak sunulacaktır.
Sözleşme ve kabul tutanakları, belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte bu belgelerin tercümeleri kullanılarak sunulabilecektir.
Sözleşme ve kabul tutanakları ayrıca Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında öngörülen usule uygun olarak sunulabilecektir.
Belge asıllarının sunulması halinde belgelerin bir suretinin her sayfasına Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından “ibraz edilenin aynıdır” şerhi düşülecek ve bu belgeler talep üzerine başvuru sahibine iade edilecektir.
Sözleşme, kabul tutanakları ve başvuru yapmaya yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelerin asıllarının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin yabancı dilde olmaları halinde tercümelerinin yeminli tercümanlarca yapılmış olması, yeminli tercümanın ad ve soyadı ile belgenin hazırlandığı dil aslından, belgeye sadık kalınarak tercüme edildiğini gösterir şerhi taşıyan asıllarının veya noter onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir. Bu tercümelerin Türkiye’de yapılması halinde, tercümelerde şerh dışında başka bir şart aranmayacaktır. Ancak yabancı ülkelerde yapılan tercümelerin şerh ile birlikte Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına uygun tasdik edilmesi gerekmektedir.
Yürürlükten kaldırılan 2017/DK.D-413 sayılı Kurul Kararı eki Yönergeye göre yapılan başvurular için, başvuru sahipleri tarafından talep formuna eklenen belgelerin değiştirilmesi ve/veya tamamlanması hususunda Kurumca bildirim yapılacaktır. Kayıt işlemi, bildirim üzerine yapılan başvurunun uygun hale getirilerek Kurum kayıtlarına alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tamamlanacaktır.

Konuyla ilgili olarak 5/7/2018 tarihli ve 2018/DK.D-156 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı eki Yönergeye erişim için tıklayınız. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.