04.03.2017 Tarihli Değişikliklere İlişkin Duyuru

04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca, Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olan gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin ise kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde sayılan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olarak en geç 15.03.2017 tarihine kadar ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilmesi zorunludur. Diğer taraftan, belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin ise sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi gerekmektedir.

Buna ek olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 10/A maddesi ile; ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ile “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadelerinden ne anlaşılması gerektiği hususunda açıklama yapılmıştır.

Bu açıklamalar uyarınca; hak kaybına uğranılmamasını teminen, ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelerin,

  1. Tüzel kişi ortaklarının ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç) ile
  2.  Teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişileri

Göstermesi gerekmektedir.