Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge

“Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge” 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönerge gereğince, yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlerdeki deneyimlerini gösteren iş deneyim belgelerinin, Kurum tarafından EKAP’a kaydedilebilmesi için öncelikle EKAP’ta “Kayıt İşlemleri” menüsünde yer alan “Talep Formu”nun doldurularak çıktısının alınması, söz konusu formun, başvuru sahibi veya başvuru yapmaya yetkili kişi tarafından imzalanması ve ekine kaydı istenen iş deneyim belgesinin, aslına uygunluğu noterce onaylanmış dayanak sözleşmenin, kabul tutanaklarnın ve başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösteren temsil belgelerinin eklenerek Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.