Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ'e İlişkin Duyuru

Danıştay 13. Dairesi’nin E:2020/3255, E:2020/3331 ve E:2020/3573 sayılı dosyalarında açılan davalarda, Mahkemenin 05.04.2021 tarihli Kararlarıyla Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ'in "İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi ve belge tutarının güncellenmesine ilişkin esaslar" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, konuya ilişkin olarak 30.06.2021 tarihli ve 2021/DK.D-150 sayılı Kurul kararı alınmıştır. Bu çerçevede; gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde söz konusu kararın göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.