KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2016/043
Gündem No : 10
Karar Tarihi : 20.07.2016
Karar No : 2016/UH.I-1829

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol  ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet  ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Akıncılar Koruma ve Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti.,

Hacı Halil Mah. İsmet Paşa Cad. No: 26/101 Gebze/KOCAELİ

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı,

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat:13 06490 Çankaya/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/68755 İhale Kayıt Numaralı “Afşin Elbistan Linyitler5i İşletme Müdürlüğü 133 Kişi ile 1 Yıl Süreli Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından 18.04.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Afşin Elbistan Linyitler5i İşletme Müdürlüğü 133 Kişi ile 1 Yıl Süreli Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Akıncılar Koruma ve Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 13.06.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.06.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.06.2016 tarih ve 37493 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.06.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1502 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idareye ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında sunduğu belgelerin (asgari işçilik maliyet tablosu ve hesaplama cetvelleri, servis aracı kiralama fiyat teklifleri, araçlar için maliyet hesaplama tablosu ve analiz verileri tabloları, EPDK akaryakıt bayi fiyat raporu, araçlar kendi malı ise ruhsatları, servis şoförü işçilik hesaplama tablosu) Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde belirtildiği şekilde tekrar gözden geçirilmesi şeklinde şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi gerekçesiyle şikayet başvurularını reddettiği,

 

Personel taşıma işinde kullanılacak araçlar için yakıt, şoför ve sigorta giderinin önemli bir maliyet unsuru olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 2 aracın her biri için sunulan fiyat tekliflerinde yakıt, şoför ve sigorta giderlerinin tutarlarına ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi gerektiğinden, söz konusu giderlerin ayrıntılı bir şekilde maliyetinin belirlenmesi, yakıt ve sigorta giderine ilişkin ayrıca tevsik edici belgelerin mevzuata uygun olup olmadığının idarece göz önünde bulundurulması gerektiği, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

06.06.2016 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararından, söz konusu ihalenin 18.04.2016 tarihinde gerçekleştirildiği, 31 adet ihale dokümanının satın alındığı, doküman satın alanlardan 8’inin ihaleye teklif verdiği, 1 isteklinin iş deneyim belgesi tutarının yeterli olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 5.702.854,14 TL fiyat teklifi ile Alfa Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı görülmüştür.

 

Bahse konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “…2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Afşin Elbistan Linyitler5i İşletme Müdürlüğü 133 kişi ile 1 yıl süreli özel güvenlik personeli hizmet alımı işi

b) Miktarı ve türü:

Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü 133 kişi ile 1(Bir) yıl süreli özel güvenlik personeli hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Elbistan/KAHRAMANMARAŞ

ç) Bu bent boş bırakılmıştır…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tümü, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a) İşçilik ücreti

- İşletme Müdürlüğünde görev yapacak olan 1 kişi Koruma ve Güvenlik Amiri - Brüt Asgari ücretin %75 fazlası ücret verilecektir.

- Elbistan Memur Sitede görev yapacak olan 1 kişi Koruma ve Güvenlik Amiri - Brüt Asgari ücretin %75 fazlası ücret verilecektir.

- İşletme Müdürlüğünde görev yapacak olan 100 kişi Özel Güvenlik Personeli  - Brüt Asgari ücretin %50 fazlası ücret verilecektir.

- Elbistan Memur Sitede görev yapacak olan 31 kişi Özel Güvenlik Personeli - Brüt Asgari ücretin %50 fazlası ücret verilecektir.

b) Ulusal Bayram, Resmi ve Dini Bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve Yılbaşı günü yapılacak çalışma

-Koruma ve Güvenlik Amiri (2 kişi) için 1 yıllık toplam  36 gün çalışma yaptırılacaktır.

-Özel Güvenlik Personeli (131 kişi) için 1 yıllık toplam 2.358 gün çalışma yaptırılacaktır.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yemek bedeli; 133 kişi özel güvenlik personeli için, nakdi olarak, Yüklenici tarafından karşılanacak olup, ücret bordrosunda gösterilecektir. Yemek bedeli, ayda 26 gün üzerinden brüt 7,00-TL / gün olacaktır.

Yol bedeli;

İşletme Müdürlüğünde görev yapacak 101 kişi özel güvenlik personelinin ulaşımı(geliş-gidiş) ayni; Elbistan Memur Sitede görev yapacak olan 32 kişi özel güvenlik personelinin ulaşımı(geliş-gidiş) nakdi olarak karşılanacak olup , ücret bordrosunda gösterilecektir. Yol bedeli, ayda 26 gün üzerinden brüt 3,00-TL/gün olacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu işte çalışacak personelin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 dir…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “…33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır…” düzenlemesi,

 

Söz konusu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 56’ncı maddesinde “…101 Kişilik Özel Güvenlik Personeli Taşınması ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

Yüklenici personelinin İşyerine ulaşımını sağlayacak olan araçlar, Afşinden gelecek araç 14+1 kişilik, Elbistan'dan gelecek araç 20+1 kişilik minibüs olacaktır. Yüklenicinin başka yer ve işlerde çalıştırdığı personelin ulaşımında ortak olarak kullanılmayacaktır. Bu servis araçlarının modeli en az 2012 model (klimalı ve kaloferli) olacaktır. Trafiğe çıkamayacak ölçüde bir kusuru bulunmayacaktır.

 

Araçları kullanacak sürücüler uygun ehliyet ve mevzuata uygun diğer gerekli evraka (SRC belgesi vb.) sahip olacak ve yüklenici firma bu konuda gerek sürücülere araçların bakımı ve gözetimini yaptırma; gerek sürücülerin araçların bakım, muayene vb. resmi işlerine dair taleplerini geciktirmeksizin yerine getirmekte, gerekse işe gelmeyen sürücülerin yerine yine aynı vasıflara sahip personelleri görevlendirme konularına dikkat gösterecektir. Yüklenici sözleşmen in imzalanmasını müteakip işe başlamadan önce servis araçlarını kullanacak sürücü personeline ait ehliyet, SRC vs. belgelerini ve kimlik bilgilerini idareye sunacaktır. Vardiyaların zamanında ve düzenli olarak yapılması konusunda yüklenici doğaldan sorumlu olacaktır.

 

Elbistan ile AEL işletme müdürlüğü arasında şehir içi güzergah dahil olmak üzere Gidiş Dönüş 85 Km. olup 3 vardiya düzenine göre günlük toplam 255 Km dır. (idaranin belirleyeceği güzergah dahilinde yapılacaktır.)

 

Afşin ile AEL işletme müdürlüğü arasında şehir içi güzergah dahil olmak üzere Gidiş Dönüş 75 Km. olup 3 vardiya düzenine göre günlük toplam 225 Km dir. (idarenin belirleyeceği güzergah dahilinde yapılacaktır.)

 

Elbistan'dan gelen araç kışla mahallesi güzergâhından kışla karavan, kışla nizamiye, alemdar nizamiye, çinıtaş noktası, tekbant nizamiye güzergahından gelip çoğulhan nizamiyeden çıkış yapacaktır.

 

Afşin'den gelen araç çoğulhan nizamiyeden giriş yapıp tekbant, çinıtaş noktası, alemdar nizamiye, kışla nizamiye, kışla karavan noktasından çıkış yapacaktır...” düzenlemesi,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “…İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

 

78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

 

78.7.  İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak, çalıştırılacak personel için brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası ücret belirlenebilecek; ancak “brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır. Tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

 

78.9. İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.

 

78.15. Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır…” açıklaması,

 

“Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

 

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

 

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

 

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

 

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

 

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

 

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.  

 

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır…” açıklaması yer almaktadır.

Söz konusu ihaleye ait birim fiyat teklif cetveli ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

“…

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ[1]

 

 

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

         

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

İşletme Müdürlüğünde görev yapacak olan Koruma ve Güvenlik Amiri(Brüt asgari ücretin %75 fazlası)

Ay

1

12

 

 

2

Elbistan Memur Sitede görev yapacak olan Koruma ve Güvenlik Amiri(Brüt asgari ücretin %75 fazlası)

Ay

1

12

 

 

3

İşletme Müdürlüğünde görev yapacak olan Koruma ve Güvenlik Personeli (Brüt asgari ücretin %50 fazlası)

Ay

100

12

 

 

4

Elbistan Memur Sitede görev yapacak olan Koruma ve Güvenlik Personeli(Brüt asgari ücretin %50 fazlası)

Ay

31

12

 

 

                                                                                 I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

İşletme Müdürlüğünde görev yapacak olan özel güvenlik personelinin (101 kişi) ayni ulaşım bedeli (Teknik Şartnamenin III.A.56. Maddesinde ayrıntılı belirtilmiştir.)

ay

12

 

 

2

Brüt asgari ücretin %75 fazlasını alacak Koruma ve Güvenlik Şefi için Ulusal Bayram, Resmi ve Dini Bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve Yılbaşı günü yapılacak toplam çalışma

gün

36

 

 

3

Brüt asgari ücretin %50 fazlasını alacak Güvenlik Personeli için Ulusal Bayram, Resmi ve Dini Bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve Yılbaşı günü yapılacak toplam çalışma

gün

2.358

 

 

                                                                             II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

…”

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden isteklilerin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerini kullanarak açıklayabilecekleri, maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması gerektiği, satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması gerektiği, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu, teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edileceği, hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle tekliflerin reddedilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, İdari Şartname’de İşletme Müdürlüğü ve Elbistan Memur Site’de görev yapacak personel için brüt asgari ücretin %75 fazlası ve %50 fazlası olmak üzere iki farklı ücret grubunun belirlendiği, Elbistan Memur Site’de görev yapması planlanan personel için ayda 26 gün üzerinden brüt 3,00 TL/gün yol bedeli ve brüt 7,00 TL/gün yemek bedelinin verilmesinin,

 

İşletme Müdürlüğü’nde görev yapması planlanan personel için ise 26 gün üzerinden brüt 7,00 TL/gün yemek bedelinin verilmesinin, ulaşımın ise ayni olarak karşılanacağının düzenlendiği görülmüştür.   

 

Birim fiyat teklif cetvelinde ise, İdari Şartname’de belirtilen her bir ücret grubu için ayrı satır açıldığı, İşletme Müdürlüğü’nde görev yapacak personelin ulaşım gideri için de ayrı bir satır düzenlendiği görülmüştür.

 

İlave olarak,  idarece EKAP üzerinden 18.05.2016 tarihli ve 1 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kalan isteklilerden “… Teklifinin, İdarece belirlenen yaklaşık maliyete göre, İdari Şartnamenin 33. Maddesi uyarınca aşırı düşük teklif olarak tespit edilmiştir. İdari Şartnamenin 25. Maddesindeki teklif fiyata dahil olacak giderlerin,

 

  1. İşçilik gideri,
  2. Yemek gideri,
  3. Ulaşım gideri

 

İdari Şartnamenin “Sınır Değer” başlıklı 33. Maddesi gereği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79. Maddesine göre ayrıntılı açıklamalarının belgelendirilmesi (bu belgelerin gerekli onay ve ibareleri taşıması) suretiyle yapılması ve 26.05.2016 tarih mesai bitimine kadar aslı postayla olmak üzere (0312) 212 17 48 no.lu Başkanlığımız faks numarasına gönderilmesini rica ederim…” denilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, dolayısıyla idare tarafından işçilik gideri, yemek gideri ve ulaşım giderinin teklifte önemli bileşenler olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Alfa Özel Güv. Hiz. Eğ. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

İşçilik giderleri için “KİK İşçilik Hesaplama Modülü” kullanılarak personel giderlerinin hesaplandığı, söz konusu hesaplamalarda İdari Şartname’de belirtilen 26 gün üzerinden 3,00 TL/gün olan yol ve 7,00 TL/gün olan yemek giderlerinin işçilik giderlerine dahil edildiği, farklı ücret grupları ile bu ücret gruplarına dahil edilmesi gereken yemek ve ulaşım giderlerinin dikkate alındığı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılması düşünülen çalışma gideri de ilave edilmek suretiyle hesaplanan personel giderlerinin teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetini karşıladığı görülmüştür.

 

Bununla birlikte, İşletme Müdürlüğünde görev yapacak 101 kişilik özel güvenlik personelinin ulaşımı için Teknik Şartname’de yer alan kriterler göz önüne alınarak iki adet fiyat teklifi alındığı, söz konusu fiyat tekliflerinin üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde belirtilen ibarenin bulunduğu ve meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı görülmüştür.

 

Alfa Özel Güv. Hiz. Eğ. Ltd. Şti. tarafından personel giderlerinin İdari Şartname’de belirtilen nakdi yol ve yemek bedelleri dahil edilerek KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılmak suretiyle hesaplanmasının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

İdari Şartname’de ve birim fiyat teklif cetvelinde İşletme Müdürlüğünde görev yapacak 101 kişilik özel güvenlik personelinin ulaşımının ayni olarak karşılanacağının belirtildiği, söz konusu ulaşım bedelinin birim fiyat teklif cetvelinde tek bir iş kalemi olarak öngörüldüğü, aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklinin de bahse konu iş kalemi için üçüncü kişilerden fiyat teklifi aldığı, idare tarafından sigorta, yakıt ve şoför giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği de göz önüne alındığında Alfa Özel Güv. Hiz. Eğ. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol  ÖZ

Kurul Üyesi

 

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  ATASEVER

Kurul Üyesi

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi