Duyurular

EKAP KAYDI OLMAYAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLERE DOKÜMAN SATIŞI HAKKINDA DUYURU

07.06.2017 - İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanın görü...

Gerçek/Tüzel kişilerce EKAP platformunda beyan edilen bilgilere ilişkin duyuru

07.04.2017 - 04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yö...

Tekliflerin sadece Elektronik Ortamda Alınarak gerçekleştirilecek Mal Alımı ihaleleri hazırlayan idarelerin dikkatine.

07.03.2017 - Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler 04.0...

04.03.2017 Tarihli Değişikliklere İlişkin Duyuru

06.03.2017 - 04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Ka...

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak R katsayısına ilişkin duyuru

07.02.2017 - Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanması...

EKAP'ta Yenilikler

06.10.2017

  • Zeyilname düzenlenmesi gereken ihalelerde, teknik şartnamede yapılan değişiklikler hariç, ihtiyaç raporu, ön yeterlik şartnamesi (varsa), idari şartname ve sözleşme tasarısı değişikliklerinin EKAP tarafından tespit edilerek fark dokümanının otomatik olarak hazırlanması sağlanmıştır.

  • İhale arama ekranı, filtrelerin rahat kullanımı ve verilerin daha kolay görüntülenmesi açısından geliştirilmiş, ayrıca görülen sonuçların excel dosyasına aktarılması ve ilan süresine göre filtreleme seçeneği eklenerek yeni haliyle devreye alınmıştır.

  • Doğrudan teminlerde oluşturulan “Örnek Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı” formu güncellenerek, çok kalemli ya da tek kalemli doğrudan temin alımlarında daha anlaşılır ve pratik olması sağlanmıştır.

  • İlan hazırlama ekranında “Diğer Hususlar” girişi iptal edilerek, idari şartname hazırlama aşamasında ilan metnine yansıyacak olan diğer hususlar alanı devreye alınmıştır. Bu geliştirme ile idari şartnamede bulunmayan herhangi bir düzenlemenin ilan metnine eklenmesi engellenmiştir.

  • Sonuç formu gönderme aşamasında “Kalem Bazında OKAS Giriş İşlemleri” ekranında OKAS giriş işlemlerinin excel dosyası ile toplu olarak yapılması devreye alınmıştır

  • Sözleşme imzalandıktan sonra, ilgili ihalede idare tarafından komisyon kararlarının görüntülenebilmesi temin edilmiştir. 

03.07.2017

  • Elektronik beyan usulü ile yapılan ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” alanına “Saymanlık Adı”nın eklenmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

  • Elektronik beyan usulü ile yapılan ihalelerde “Geçici Teminat/Referans Mektubu Sorgulama” sayfası istekliler açısından devreye alınmıştır.

EKAP İstatistikleri

Yatay eksendeki değerler 1/1000 oranında küçültülmüştür.

100

Yasaklı Teyidi
Bildirilen Sözleşme
İhale İlan Sayısı

İhale Dağılım İstatistikleri

Türkiye İhale Dağılım Haritası